Skoči do osrednje vsebine

Slovenska jezera niso obremenjena s pesticidi

Rezultati državnega monitoringa kažejo, da v Bohinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni, kaj šele, da bi jezeri bili obremenjeni s pesticidi. Pesticidi se pojavljajo v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Glede na nacionalno zakonodajo dobrega stanja ne dosegata Ledavsko in Gajševsko jezero, ostalih devet jezer oziroma zadrževalnikov pa je v dobrem stanju.

Evropska okoljska agencija (EEA) je pred kratkim objavila kazalec o vsebnosti pesticidov v vodah, iz katerega bi lahko sklepali, da so v Sloveniji najslabši rezultati v jezerih. EEA sicer že sama v svojem poročilu ugotavlja, da analize niso na mestu zaradi razlik pri številu pregledanih vod in različnega posredovanja podatkov.

Države imamo zelo različne monitoringe, kar vpliva na napačne zaključke v indikatorju. V Sloveniji na primer pesticide redno spremljamo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo. Poleg tega so analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je pojavljanje pesticidov največje in ne tekom celotnega koledarskega leta, ki povprečno vsebnost znižuje. Naša soseda Avstrija pesticidov v jezerih niti ni poročala, ker jih v jezerih ne analizirajo. Poročanje je prostovoljno in države se same odločajo, katere in koliko pesticidov bodo poročale, kar prav tako vpliva na zaključke.

Slovenija v sistem EOINET (angleško: European Environment Information and Observation Network) vnaša podatke za 11 jezer in zadrževalnikov od tega dve naravni jezeri (Blejsko in Bohinjsko jezero), eno umetno jezero (Velenjsko jezero) in osem zadrževalnikov.

 • Blejsko jezero
 • Bohinjsko jezero
 • Velenjsko jezero
 • zadrževalnik Šmartinsko jezero
 • zadrževalnik Slivniško jezero
 • zadrževalnik Perniško jezero
 • zadrževalnik Gajševsko jezero
 • zadrževalnik Ledavsko jezero
 • zadrževalnik Klivnik
 • zadrževalnik Mola
 • zadrževalnik Vogršček

EEA smo predlagali, da izračun za slovenska jezera popravijo in da pri izračunu upoštevajo tudi tista jezera, kjer pesticidov ne analiziramo redno, saj analiza pritiskov obremenitve ne pokaže. V tem primeru bi od 11 poročanih jezer in zadrževalnikov bila zaznana preseganja na štirih zadrževalnikih, kar bi pomenilo 36% preseganj. Nobene od naših pripomb pred objavo kazalca EEA ni upoštevala.

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Ocene tretjega Načrta upravljanja voda kaže, da sta zaradi pesticidov v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, kjer so presežene vsebnosti pesticida metolaklora. Obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni, v nobenem vzorcu pesticidi niso bili prisotni. V nekaterih zadrževalnikih severovzhodne Slovenije se pesticidi pojavljajo, vendar koncentracije ne presegajo  mejne vrednosti za dobro stanje.

Na spletni strani ARSO - Arhivski podatki - kakovost voda po letih od 2007 do 2021 so na voljo podatki o vsebnosti pesticidov v slovenskih jezerih in zadrževalnikih.