Skoči do osrednje vsebine

Center za avtohtone sorte semen d. o. o. prevzel premoženje Selekcijsko poskusnega centra Ptuj

20.12 je bila podpisana tripartitna pogodba med začasno družbo Center za avtohtone sorte semen d.o.o., Semenarno Ljubljana in Slovenskim državnim holdingom (SDH). S tem je Center za avtohtone sorte semen prevzel v last premoženjsko celoto Selekcijsko poskusnega centra (SPC) Ptuj. Gre za prvi korak v procesu prenosa lastništva SPC Ptuj v državno last.

Slika semen pšenice

Semena pšenice | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Akt o ustanovitvi začasne družbe Center za avtohtone sorte semen d. o. o. je v decembru sprejel Slovenski državni Holding (SDH) na podlagi sklepa Vlade RS. Družba je bila registrirana 14. 12. 2021.

Ob podpisu tripartitne pogodbe je minister dr. Jože Podgoršek poudaril pomen ohranitve rastlinskih genskih virov v slovenski lasti. »Pomembno je, da dolgoročno ohranimo čim več avtohtonega rastlinskega genskega materiala, tako z okrepljenimi dejavnostmi javnih služb v rastlinski proizvodnji, ki so povezane s področjem semenarstva in ohranjanja rastlinskih genskih virov, kot z vzdrževanjem lokalnih sort in krepitvijo slovenskega semenarstva za zagotavljanje lokalnih sort na trgu in v kmetijski pridelavi. S tem bomo prispevali k lokalni samooskrbi, prehranski varnosti in ohranjanju genskih virov«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v začetku prihodnjega leta na podlagi dokumentacije določilo primernega strokovno usposobljenega upravljavca stvarnega premoženja države po prenosu tega premoženja iz začasne namenske družbe na državo. Pripravilo bo tudi ustrezne pravne podlage za prenos delavcev iz začasne namenske družbe na Kmetijski inštitut Slovenije, ki je bil evidentiran kot najustreznejši upravljalec semenarstva in ohranjanja rastlinskih genskih virov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvideva zagotoviti tudi dodatna sredstva za okrepitev strokovnih nalog, opredeljenih v večletnih programih javnih služb v poljedelstvu in vrtnarstvu ter javne službe nalog rastlinske genske banke, kot tudi vsebin, ki izhajajo iz predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027. Ministrstvo preverja tudi dodatne možne dejavnosti na lokaciji SPC Ptuj za razvoj novih tehnologij in inovacij v kmetijski pridelavi, ki bi se izvajale v sodelovanju z ostalimi javnimi zavodi, delujočimi na tem področju.