Skoči do osrednje vsebine

Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru (A1SD) za pogodbeno leto 2021. Skupni finančni učinki A1SD za leto 2021 znašajo 24,8 milijonov evrov v letu 2021 in 55 milijonov evrov v letu 2022. »Bistveni poudarek Aneksa je urejanje razmer na primarni ravni, predvsem večja dostopnost do izbranega osebnega zdravnika,« je na novinarski konferenci povedal minister Poklukar.

V ambulantah družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja bo polno plačilo zagotovljeno že pri 1.895 glavarinskih količnikih, storitve pa se bodo plačevale po realizaciji. Vezano na to je bil potrjen Poseben vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja.

Aneks omogoča, da se:

 • bo z namenom zagotovitve izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam mreža ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja razširila za 64,6 timov;
 • za administrativno razbremenitev zdravstvenega kadra v obstoječe time splošne medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja umešča 0,3 zdravstvenega administratorja;
 • širi program na območjih, kjer je slabša preskrbljenost in obstajajo kadrovske možnosti za širitev;
 • nagrajuje time družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko odklanjajo nove opredelitve, t.j. 1.895 glavarinskih količnikov. Bolj obremenjeni zdravstveni delavci bodo tako nagrajeni za več opravljenega dela. S tem vzpostavljamo podlago, da bo nagrada dejansko prišla do tistih zaposlenih, ki so bolj obremenjeni.

1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Od tu naprej je postavljena lestvica od 5% pa vse do 30% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega za tiste, glede na višino glavarinskih količnikov.

Sprejet A1SD za leto 2021 in Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev, bosta po besedah ministra pripomogla k boljšemu delovanju, učinkovitosti in dostopnosti zdravstvenega sistema.

V aneksu se med drugim ureja tudi področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih:

 • na področju duševnega zdravja, ki se je zaradi posledic epidemije COVID-19 še poslabšalo, so sprejete širitve centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih,
 • prav tako se v  centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov popolnjujejo timi. Uvaja se dodatni psiholog, ki bo odgovoren za razvrščanje pacientov in povezovanje med urgentnimi ambulantami, primarno in sekundarno ravnijo. S tem ukrepom se bo povečala dostopnost za otroke, ki potrebujejo takojšnje nadaljnje zdravljenje po nujni hospitalizaciji,
 • vsi izvajalci pedopsihiatričnih in kliničnopsiholoških bodo zagotovili dva termina na teden za obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti »zelo hitro«.

S skepi so določene tudi nove cene za storitve zdravljenja bolezni COVID-19 na podlagi analiz stroškov obravnave pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19.

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva – tarifni del se 1. 12. 2021 v cene zdravstvenih storitev vkalkulirajo dogovorjeni višji plačni razredi.

Aneks uvaja tudi rešitve na področju zobozdravstva. Širi se program zobozdravstva za mladino in odrasle za 15,5 timov, in sicer v območnih enotah, ki so po preskrbljenosti pod slovenskim povprečjem in obstajajo kadrovske možnosti. Uvaja pa se tudi plačilo po realizaciji v ortodontiji.


Uvaja se tudi kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave v socialno varstvenih zavodih, kar pomeni, da se zdravstvene storitve izvajajo skladno s standardi ali najboljšimi praksami, ob upoštevanju temeljnih načel kakovosti, kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na potrebe pacienta oziroma oskrbovanca.

Pomembnejše pa so še naslednje vsebine predlaganih sprememb A1SD21:

 • upoštevanje višine regresa za letni dopust v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, v cenah storitev;
 • financiranje testiranja nosečnic za HIV;
 • financiranje preventivnih pregledov kategoriziranih športnikov in registriranih športnikov v 5. in 7. razredu osnovne šole;
 • pogojevanje upravičenosti do financiranja s posredovanjem podatkov v CRPP;
 • zaradi predloga za povečanje kadra pri centrih za sluh in govor za leto 2021 se spremeni plan storitev za leto 2021.