Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 104. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 104. seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti.

Uredba o navzkrižni skladnosti se spreminja zaradi spremembe obdobja, v katerem se zavezancem ne dodeli upravna kazen, če določene zahteve iz navzkrižne skladnosti kršijo prvič in v okviru določenega praga. Obdobje do leta 2020, je bilo v uredbi določeno za čas trajanja tekoče finančne perspektive, ki pa se je podaljšala zaradi dolgotrajnih pogajanj glede naslednje finančne perspektive in reforme skupne kmetijske politike (SKP). Časovno obdobje se po novem podaljša do leta 2022.

Sklep o ustanovitvi začasne namenske družbe za odkup Selekcijsko poskusnega centra Ptuj

Vlada Republike Slovenije predlaga Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., da v imenu in za račun Republike Slovenije izvede postopke za ustanovitev začasne namenske družbe, ki odkupi Selekcijsko poskusni center Ptuj.

Zaradi ohranjanja in trajnostne rabe lokalnih rastlinskih genskih virov in ohranjanja znanja na tem področju, je interes Republike Slovenije, da v svojo last pridobi Selekcijsko poskusni center Ptuj (SPC Ptuj). Gre za javni interes, da bi dolgoročno ohranili čim več avtohtonega rastlinskega genskega materiala, tako z okrepljenimi dejavnostmi javnih služb v rastlinski proizvodnji, ki so povezane s področjem semenarstva in ohranjanja rastlinskih genskih virov, kot z vzdrževanjem lokalnih sort in krepitvijo slovenskega semenarstva za zagotavljanje lokalnih sort na trgu in v kmetijski pridelavi, s čimer bi prispevali k samooskrbi, prehranski varnosti in ohranjanju genskih virov.

Vlada je 11. 6. 2020 sprejela sklep, s katerim je Slovenskemu državnemu holdingu, d. d (SDH). predlagala, da v skladu s predpisi izvede postopek za odplačni prenos SPC Ptuj na Republiko Slovenijo. Vlada z današnjim sklepom predlaga SDH, da namesto postopkov za odplačni prenos, v imenu in za račun Republike Slovenije izvede postopke za ustanovitev začasne namenske družbe, ki odkupi SPC Ptuj, svoje celotno premoženje pa nato v prvi polovici leta 2022 prenese v last Republike Slovenije.

Glede na navedeno mora Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do 31. marca 2022 v vladno obravnavo predloži gradivo, s katerim bo določen primeren strokovno usposobljen upravljavec stvarnega premoženja države po prenosu tega premoženja iz začasne namenske družbe na državo in pripraviti ustrezne pravne podlage za prenos delavcev iz začasne namenske družbe na primernega upravljavca.

Novela Zakona o divjadi in lovstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu.

S spremembo zakona se črta 68. člen, v katerem so našteta lovišča s posebnim namenom (LPN), saj je v nasprotju z določbo tretjega odstavka 7. člena zakona, ki vladi daje pooblastilo, da ustanovi LPN s podzakonskim predpisom.  

V tretjem odstavku 7. člena je določeno, da LPN ustanovi vlada na predlog ministra. V skladu s četrtim odstavkom istega člena vlada ob ustanovitvi LPN določi tudi posebne naloge takega lovišča, upravljavca takega lovišča, morebitne posebne režime upravljanja v lovišču ter načine financiranja takega lovišča. Vlada Republike Slovenije je zato na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena sprejela Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji in Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

Zaradi odprave pravnosistemske neskladnosti med določbama 7. člena in 68. člena ter jasnejše določitve pooblastil, ki jih ima vlada na področju LPN ter s tem za nemoteno izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v LPN, ki so določene v Zakonu o divjadi in lovstvu, se s to spremembo zakona predlaga črtanje 68. člena.

Novela Zakona o agrarnih skupnostih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih.

Novela zakona spreminja in dopolnjuje Zakon o agrarnih skupnostih na več področjih, ki so se v praksi izkazala kot problematična. Tako na novo določa zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti tudi v davčnih postopkih, vezano na posle upravljanja premoženja, razen v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot posli v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Registracija se omogoči tudi agrarnim skupnostim, ki jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo.

S predlogom novele zakona se tudi znižuje zahtevani kvorum za sprejem temeljnega akta, ki je pogoj za registracijo. Predvideva se možnost delitve solastniškega deleža pri razpolaganju s premoženjem ter omejitve pri sklepanju izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Predlog novele na novo ureja neodplačni prenos solastniškega deleža države in občine v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti ter prenos zapuščine brez dedičev na člane agrarne skupnosti.

Razrešitev direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o razrešitvi Irene Majcen, s položaja direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in odločbo o imenovanju Aleša Tolarja za vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in sicer od  26. 11. 2021 do najdlje 25. 11. 2022.

Zakon o zavodih v 38. členu določa, da je direktor lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Irena Majcen je s strani Generalnega sekretariata Vlade RS 16. 11. 2021 prejela Obvestilo o razlogih za njeno razrešitev, v katerem je bila pozvana, da se o navedenih razlogih za razrešitev pisno izjavi. V dopisu z dne 19. 11. 2021 je podala odgovor na obvestilo o razlogih za razrešitev.

Vlada RS je obrazložitev in pojasnila Irene Majcen proučila in ugotavlja, da direktorica Sklada ni uspela dokazati, da so očitki neutemeljeni. Nezakonita ravnanja, postopanja, kršitve obveznosti dobrega poslovanja in v nekaterih primerih premalo aktivna vloga direktorice Sklada so utemeljeni razlogi, da je njena predčasna razrešitev utemeljena. Pristojni organ je na podlagi 38. člena Zakona o zavodih dolžan razrešiti direktorja, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi oziroma, če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Aleša Tolarja za vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in sicer od  26. 11. 2021 do najdlje 25. 11. 2022. Predlagani kandidat je magister mednarodne ekonomije, diplomirani organizator dela - informatik, trenutno zaposlen kot vodja službe in višji koordinator za področje kmetijstva in javnih naročil, vodja projektne pisarne, na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Ima bogate vodstvene izkušnje in dolgoletne izkušnje pri vodenju različnih projektov na področju kmetijstva. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.