Skoči do osrednje vsebine

Prispevek DRSV na 7. slovenskem dnevu INSPIRE

Na 7. slovenskem INSPIRE dnevu je bila predstavljena Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč, ki jo upravlja Direkcija RS za vode (DRSV). Evidenca je pomembna strokovna osnova za upravljanje voda, okolja, prostora, nepremičnin in drugo. Predstavljen je bil vsebinski obseg evidence, način njenega vzdrževanja in objavljanja. Kot ena temeljnih evidenc fizičnega okolja države ima evidenca potencial pomembnega gradnika digitalnih modelov številnih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, predstavitev nakazuje nekaj možnih povezav.

Slovenski INSPIRE dan je vsakoletni dogodek, ki ga organizira Geodetska uprava Republike Slovenije kot nacionalna kontaktna točka za vzpostavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji.
Direkcija RS za vode je s številnimi prostorskimi zbirkami Vodnega katastra eden večjih upravljavcev podatkov v državni upravi in zato pomemben člen pri doseganju ciljev, zastavljenih z direktivo INSPIRE, to je medopravilnosti podatkov in storitev.

V Evidenci hidrografije in vodnih zemljišč je zajetih 67.549 vodotokov, ki skupaj merijo 41.071 km. Od teh je skoraj polovica, 19.706 km, manjših (ožjih od 2 m) in občasno brez vode. 4266 vodotokov ima določeno geografsko ime.
V Sloveniji je tudi več tisoč teles stoječih voda, ki skupaj merijo 24 km2. Še 6 km2 skupne površine zasedajo tudi občasno zaliti vodni objekti kot so zbiralniki meteorne vode, bazeni, drugi objekti za posebno rabo vode in podobno.
Vodna zemljišča tekočih voda, ki poleg stalno namočenega dela struge obsegajo tudi brežino, merijo 272 km2. Vodna zemljišča stoječih voda skupaj pokrivajo 28 km2, druge vrste vodnih zemljišč (mokrotne površine, površine do nasipa in podobno) 87 km2. Skupaj vodna zemljišča tako pokrivajo 387 km2 ali 1,9 % celinske površine Slovenije.
Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) je nastala z izboljšavo starejših evidenc s pomočjo daljinsko zajetih podatkov lidarskega snemanja reliefa in aerofoto posnetkov. Na DRSV jo redno nadgrajujemo s pomočjo novih podatkovnih virov in terenskih ogledov.

Povezava na Atlas voda

Povezava na Vodni kataster