Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 103. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 103. seji obravnavala in sprejela sedem točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog spremembe Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, ki se objavi v Uradnem listu.

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21) določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje:

 • primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega,
 • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni ter
 • gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov.

Sprememba Uredbe je, v delu, ki se nanaša na sklepanje zavarovalnih pogodb, potrebna zaradi uskladitve uredbe z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Prav tako je sprememba uredbe potrebna za zagotovitev lažjega izvajanja in spremljanja ukrepa. 

Sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (Evropskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi popravka, uskladitve enega od meril za izbor vlog z načelom za projekte sodelovanja LAS.

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 ter ga objavi v Uradnem listu. Sredstva za izvajanje Odloka zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojega finančnega načrta.

Predpis je podlaga za izplačilo finančne pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

Sektor prašičjega mesa je kot posledico padca odkupnih cen prašičjega mesa in pujskov ter zaradi naraščajočih cen krmnih komponent in krme ter ostalih inputov utrpel padec dohodka v letu 2021. Na slovenske razmere v sektorju ima velik  vpliv slabo stanje v sektorju v EU, kjer se pojavlja prevelika ponudba mesa na trgu zaradi naraščanja proizvodnje, nižjega povpraševanja (gostinstvo, catering) in prepovedi izvoza na Kitajsko. Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z nižanjem neto dodane vrednosti (NDV) pri reji prašičev.

Glede na navedeno se za obdobje od februarja 2021 do oktobra 2021 predlaga finančna pomoč v višini 64,73 evra na glavo živine za prašiče pitance oziroma 129,46 evra na glavo živine za plemenske prašiče.

Za izvedbo ukrepa je predvidenih 1.873.912,14 evra iz proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2021.

Soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Vlada je soglašala s tretjim odstavkom 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021, ki ga je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sprejel 22. 12. 2020.

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici (ZKGZ) se lahko stopnja zborničnega prispevka A po sklepu sveta zbornice glede na letni obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20%.

Za leto 2021 se zbornični prispevek A zniža za 20% in bo odmerjen v višini 2.041.757 evrov.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – prva obravnava

Vlada je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

S predlogom zakona se med drugim urejajo naslednja področja:

 • širi se nabor objektov in posegov v prostor, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih;
 • pomožna kmetijsko-gozdarska oprema je dopustna na vseh kmetijskih zemljiščih; lokalna skupnost bo lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti predpisala dodatne prostorske izvedbene pogoje glede postavitve pomožne kmetijsko-gozdarske opreme.
 • Uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin.
 • Če bodo s prostorsko ureditvijo državnega pomena, ki se načrtuje na kmetijskih zemljiščih, ta trajno izgubljena, se prostorska ureditev državnega pomena na kmetijskih zemljiščih dopusti, če se izboljša pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih zemljišč. Če na območju lokalnih skupnosti, kjer je načrtovana prostorska ureditev državnega pomena, ni mogoče izpolniti navedenih pogojev, zakon predvideva, da se odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča odmeri v dvakratni vrednosti predpisane odškodnine.
 • Razširja se obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk, (po veljavni ureditvi se odškodnina odmerja le za kmetijska zemljišča z boniteto višjo od 50 točk).
 • Na kmetijskih zemljiščih se dopuščajo nasadi sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja in oljk, ter nasadi sadik, ki so namenjeni pogozdovanju.
 • Razširja se možnost dajanja kmetijskih zemljišč v začasno upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije tudi v primerih, ko lastnik, ki nima znanega prebivališča ali zakonitega zastopnika, zemljišča ne obdeluje kot dober gospodar.
 • Na novo se ureja prodaja zemljišč, ki imajo mešano rabo (kmetijska in gozdna raba).
 • Jasneje se opredeljujejo pogoji glede medsebojne menjave zemljišč, zlasti kadar gre za menjavo gozdnega zemljišča za kmetijsko zemljišče in obratno.
 • Sklad ali družba Slovenski državni gozdovi lahko kmetijska zemljišča ali gozd, ki so postali last Republike Slovenije na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 1993, odda v brezplačni zakup lovskim in ribiškim družinam ter planinskim društvom. Gre za zemljišča, ki so jih do uveljavitve navedenega zakona, ki so jih imela v uporabi lovske in ribiške družine ter planinska društva.
 • Lastnik kmetijskega zemljišča, ki ga je prodal za potrebe izvedbe prostorskih ureditev državnega pomena ali je bil iz tega namena razlaščen, lahko v desetih letih od prodaje ali razlastitve kupi ali zakupi kmetijsko zemljišče do površine, ki je bila prodana ali razlaščena.
 • Na novo se uvaja možnost delitve solastnine v komasacijskih postopkih.
 • Poenostavlja in dopolnjuje se spreminjanje območja namakalnega sistema, črta se tudi določilo, da se pogodbe o namakanju vpisujejo v zemljiško knjigo. Ponovno se uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov.
 • Status zaščitene kmetije se v pravnih poslih med živimi odpravlja. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč se ohranja v delu, ki se nanaša na dedovanje z namenom preprečitve drobitve kmetije v postopkih dedovanja. Predlaga pa se črtanje omejitev, ki veljajo za promet z zaščiteno kmetijo, saj to v praksi ni prineslo želenih učinkov oziroma so bili ti celo negativni. Upravne enote po uradni dolžnosti ne bi več določale zaščitene kmetije.
 • Spreminja se časovno obdobje objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč na oglasnih deskah upravnih enot in e-portalu, in sicer se rok objave iz sedanji 30 dni skrajšuje na 15 dni.

Načrt izpolnjevanja priporočil in Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o

Vlada se je skladno z 2. točko svojega sklepa št. 01406-2/2021/3 s 16. 9. 2021 seznanila z Načrtom izpolnjevanja priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 6. 4. 2021 in dokumentom Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (po stanju dne 31. 8. 2021) z dne 7. 9. 2021. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov.

Vlada v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je na 92. redni seji seznanila z revizijskim poročilom Pregled poslovanja družbe SiDG z dne 2. 3. 2021, ki ga je na podlagi revizije poslovanja za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2020 izvedla družba Ernst & Young Revizija, Poslovno svetovanje, d. o. o., in Dodatkom k poročilu o poslovanju družbe SiDG z dne 15. 5. 2021. Vlada je v 2. točki sklepa št. 01406-2/2021/3 z dne 16. 9. 2021 poslovodstvu družbe SiDG naložila, da v mesecu dni pripravi in posreduje terminsko opredeljen načrt odprave ugotovljenih tveganj ter v 3. točki navedenega sklepa, da mora poslovodstvo družbe SiDG dvakrat letno poročati o realizaciji načrta odprave ugotovljenih tveganj.

Načrt izpolnjevanja priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 6. 4. 2021 vključuje ukrepe za izpolnjevanje dvainštirideset priporočil, ki se po vsebini nanašajo na izpolnjevanje določil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, poročanje o izpolnjevanju strateških kazalcev in ciljev, realizacijo strateškega načrta, upravljanje s tveganji in notranje kontrole, stroške najema poslovnih prostorov in druge stroške dela, investicije družbe, izvajanje odločb Zavoda za gozdove Slovenije in pogodb z izvajalci, ter na postopke javnega naročanja.

Iz Načrta izpolnjevanja priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., izhaja, da je družba SiDG na podlagi dvainštiridesetih priporočil, ki jih je v revizijskim poročilu Pregled poslovanja družbe SiDG z dne 2. 3. 2021 navedla družba Ernst & Young Revizija, in ki jih je slednja v Dodatku k poročilu o poslovanju družbe SiDG z dne 15. 5. 2021 razvrstila v posamezne vsebinske sklope ter prioritete z vidika tveganj, opredelila potrebne ukrepe, odgovorne osebe in roke za izpolnitev teh ukrepov.

Iz dokumenta Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o. izhaja, da je družba SiDG do dne 31. 8. 2021 sedem priporočil že izpolnila. O nadaljnji realizaciji odprave ugotovljenih tveganj oz. o izpolnjevanju podanih priporočil bo poslovodstvo družbe SiDG moralo dvakrat letno poročati Vladi v vlogi skupščine družbe SiDG.

Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

Vlada je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije sprejme Vlada kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. na predlog poslovodstva pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja državnih gozdov.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami veljavnih Pravil o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja državnih gozdov, ki jih je predlagalo poslovodstvo družbe SiDG, se predlaga dopolnitev merila za izbor najugodnejšega ponudnika na javnih razpisih za izvajalca del sečnje in spravila ter gojitvenih, varstvenih in drugih del za zagotavljanje ekoloških funkcij v državnih gozdovih z merilom prispevanje k ciljem razvoja podeželja, ki pomeni dodatne točke za ponudnike, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji v gorskem območju.

Predlagana dopolnitev pomeni uresničevanje cilja razvoja podeželja pri gospodarjenju z državnimi gozdovi, družba SiDG pa bo v ta namen oblikovala posebne sklope javnih naročil. S ciljem izboljšanja kvalitete del v državnih gozdovih se dodajajo nekateri novi pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati izvajalci del v državnih gozdovih in se nanašajo na preverjanje kakovosti izvajanja del na terenu, spoštovanje pogodbenih določb, izvajanje ukrepov varnega dela in vseh ukrepov varnosti in zdravja pri delu kot tudi uvedba posebne identifikacijske izkaznice za delavce. Nadgrajuje se sistem sankcioniranja kršitev pogodenih obveznosti izvajalcev.