Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljena slovenska kontaktna točka za program »Državljani, enakost, pravice in vrednote« za pomoč pri prijavah na razpise

Za EU program »Državljani, enakost, pravice in vrednote« (Citizens, Equality, Rights and Values Programme, v okrajšavi CERV), v okviru katerega so na voljo nepovratna finančna sredstva za projekte nevladnih organizacij, javnih institucij in drugih neprofitnih organizacij, je na voljo slovenska kontaktna točka: Kulturno izobraževalno društvo PiNA (pina.si).

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi programa Državljani, enakost, pravice in vrednote ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (EU) št. 390/2014 je Ministrstvo za pravosodje na podlagi izvedenega javnega razpisa in po potrditvi Evropske komisije ustanovilo slovensko kontaktno točko za program »Državljani, enakost, pravice in vrednote«. Vodilo jo bo Kulturno izobraževalno društvo PiNA (pina.si), ki bo prvenstveno zagotavljalo promocijo Programa ter pomoč prijaviteljem oz. upravičencem pri prijavi na razpise Programa, vključno s postopkom in načini prijave, razširjanjem uporabniku prijaznih informacij in rezultatov Programa, poizvedbami za partnerje ter izvedbo usposabljanj.

Splošni cilj Programa je zaščititi ter spodbujati pravice in vrednote, kot so določene v Pogodbi o EU, Listini EU o temeljnih pravicah in veljavnih mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah, zlasti s podpiranjem organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, ter s spodbujanjem državljanske in demokratične udeležbe, da bi ohranili in nadalje razvijali odprte, na pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temeljijo na pravni državi.

V okviru splošnega cilja ima Program štiri specifične cilje:

  1. a) zaščita in spodbujanje vrednot Unije (sklop "Vrednote Unije"),
  2. b) spodbujanje pravic, nediskriminacije in enakosti, vključno z enakostjo spolov, ter napredka pri vključevanju načela enakosti spolov in načela nediskriminacije (sklop "Enakost, pravice in enakost spolov“),
  3. c) spodbujanje vključevanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije ter izmenjav med državljani različnih držav članic in ozaveščanje o njihovi skupni evropski zgodovini (sklop "Udeležba in sodelovanje državljanov“),
  4. d) boj proti nasilju, vključno z nasiljem zaradi spola (sklop "Daphne“).

Točko bosta sofinancirala Ministrstvo za pravosodje in Evropska komisija s ciljem, da se spodbudi črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev v okviru Programa ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programu.

Spletna stran Kulturno izobraževalnega društva PiNA je dostopna tu. Pišete jim lahko na cerv-tocka@pina.si, ali pa v zasebno sporočilo prek Facebook in LinkedIn profila (CERV točka).