Skoči do osrednje vsebine

Na pogajalski seji tudi o možni drugačni ureditvi dodatka za delo v rizičnih razmerah

Danes, v sredo, 7. 11. 2021, sta se na pogajalski seji sestali pogajalska skupina Vlade RS in pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Na sliki so v kvadratih prikazani udeleženci pogajalske seje. Prikazanih je devet kvadratov, v katerih so obrazi udeležencev, za ostale pa se kratice imen in priimkov prikazujejo v zgornjem delu zaslona.

Zaslonska slika pogajalske seje | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Vladno pogajalsko stran je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Na dnevnem redu so bile naslednje točke:

1. Poročilo o delu delovne skupine za obravnavo pojasnil MJU v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki,

2. Poročilo o delu delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za usklajevanje plačnih razredov, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice,

3. Predlog drugačne ureditve dodatka za delo v rizičnih razmerah (Predlog Aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, poslan dne 5. 9. 2021).

Na dnevni red je bila na seji uvrščena tudi točka 4, v okviru katere je predstavnik Ministrstva za zdravje predstavil pred dnevi parafiran sporazum med vlado in reprezentativnima sindikatoma s področja zdravstva in socialnega varstva o nujnih ukrepih na področju plač, ki bo po podpisu aneksov k področnima kolektivnima pogodbama okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače.

Pod točko »razno« so pogajalci razpravljali med drugim tudi o možnostih za celovito ureditev dela na domu v javnem sektorju ter o izvajanju Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018 v delih, ki se tičejo financiranja javnega zavoda RTV Slovenija, standardov in normativov za področje zdravstva in socialnega varstva in uredbe za vojsko. 

Upoštevaje epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji je seja pogajalske komisije potekala v spletni obliki.
Naslednja pogajalska seja bo predvidoma sklicana v začetku decembra. O natančnem datumu se bosta pogajalski strani še naknadno dokončno uskladili.