Skoči do osrednje vsebine

Nagrajenci letošnjega Dneva pravosodja

Ob Dnevu pravosodja vsako leto podelimo priznanja zaslužnim posameznikom za njihove izstopajoče dosežke na področju pravosodja. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in strožjih ukrepov za zajezitev okužb smo slovesnost ob tej priložnosti, načrtovano za danes, prestavili na ugodnejši čas.

Za nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte ter za življenjsko delo na področju pravosodja so na Ministrstvu za pravosodje prejeli:

Maja Klemenčič Turk, Višja svetovalka na Ministrstvu za pravosodje, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč je dobitnica diplome za nadpovprečne delovne uspehe

Na ministrstvu je zaposlena od leta 2006. V tem obdobju je postala nepogrešljiv del mednarodnega tima. Kot koordinatorka za zadeve EU je  pri svojem delu izjemno zanesljiva, samoiniciativna in natančna. Zaradi naštetih lastnosti je pri pripravah in pri izvedbi predsedovanja Slovenije Svetu EU nepogrešljiva. Z navidezno lahkoto obvladuje cel kup različnih področij in dosjejev, drži roko nad organizacijo dogodkov, ter pazi, da informacije vedno pridejo do pravih naslovnikov ter odločevalcev. Hkrati je vsem sodelavcem s svojo človeško toplino in izjemno kolegialnostjo vedno na voljo za pomoč. Maja Klemenčič Turk je nepogrešljiva sodelavka v Uradu, visoko cenjena in med sodelavci izjemno priljubljena. 

Mag. Maja Velič, Podsekretarka na Ministrstvu za pravosodje, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč je dobitnica diplome za nadpovprečne delovne uspehe

Na ministrstvu zaposlena od leta 2003, ves čas na področju mednarodnega sodelovanja. Mag. Maja Velič ima zato bogato zakladnico vsebinskega znanja, izkušenj in tudi izjemno sposobnost ločevanja bistvenih, pomembnih zadev od manj bistvenih. Mag. Maja Velič koordinira mednarodne zadeve iz pristojnosti več mednarodnih organizacij,  poleg tega pa je tudi sekretarka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove. Poleg zanesljive in izjemno natančne koordinatorice je mag. Maja Velič tudi izjemno vsebinsko podkovana, še posebej na področju človekovih pravic in mednarodnih odnosov. Je inovativna, samoiniciativna sodelavka, na katero se vsi v Uradu vedno zanesemo. Mag. Maja Velič je nepogrešljiva sodelavka v Uradu, visoko cenjena in med sodelavci izjemno priljubljena. 

Lucija Remec,  vodja Službe za nepremičnine in investicije na Ministrstvu za pravosodje je dobitnica  diplome za nadpovprečne delovne uspehe

Lucija Remec je ena izmed ključnih oseb, ki je vpeta v izvajanje investicij, zagotavljanje prostorskih pogojev in upravljanje nepremičnega premoženja za potrebe pravosodnih organov že od leta 2012 naprej, ko je zaradi reorganizacije ministrstev za javno upravo in pravosodje, najprej kot vodja sektorja in v nadaljevanju kot vodja službe, prevzela najzahtevnejše in najodgovornejše naloge, povezane z zagotavljanjem prostorskih pogojev pravosodnim organom. Tudi po ponovni reorganizaciji resorjev za pravosodje in javno upravo je ostala na Ministrstvu za pravosodje in svojo energijo še naprej usmerjala v področje, na katerem deluje še danes.

V času službovanja na Ministrstvu za pravosodje ves čas išče, predlaga in seveda tudi realizira sistemske rešitve, utemeljene na strategijah s področja pravosodja, pri katerih je zaslužna tudi za avtorstvo delov, ki se nanašajo na področje prostorske problematike pravosodnih organov. Kljub precej omejenim finančnim sredstvom ministrstva, vsako leto doda kamenček v mozaiku zasledovanja cilja, da pravosodni organi delujejo v lastniških prostorih, s čimer se obvladujejo tveganja, ki bi lahko ogrozila izvajanje sodne veje oblasti. Tako je v zadnjih letih, predvsem tudi kot posledica njenih pobud, ministrstvo pridobilo v last pomembne prostore, v katerih poslujejo sodišča v Kopru, Novi Gorici, Celju, in še bi lahko naštevali.

Zelo zavzeto vodi oziroma izvaja tudi projekt zagotavljanja dostopnosti do sodišč gibalno oviranim osebam, kjer je s sistemskim pristopom in analizo prostorov pravosodnih organov najprej identificirala najbolj ključne lokacije, ki jih je treba urediti, v nadaljevanju pa so se pod njenim vodstvom že izvedli posamezni projekti ureditve dostopov, kot npr. v Kopru, Novi Gorici in v nadaljevanju še v drugih večjih sodnih stavbah (Celje, Slovenj Gradec,…).

V okviru finančnih načrtov ministrstva pa vseskozi skrbi za izboljšanje lastniškega stavbnega fonda v upravljanju ministrstva s celostnimi pristopi in investicijami v prostore pravosodnih organov. Kot enega izmed večjih projektov, ki so predstavljali tudi izjemen logistični in pravni izziv, naj izpostavim energetsko sanacijo stavb 3 sodišč (Celja, Murske Sobote in Slovenj Gradca) ter energetsko sanacijo stavbe v Šmarju pri Jelšah, ki jo uporabljajo tako sodišče, kot tudi policija in upravna enota, vse po modelu javno-zasebnega partnerstva. Lucija je bila pri izvedbi teh projektov glavna nosilka in pobudnica tako v fazi pogajanj pri sklepanju pravnih poslov, kot tudi v času izvedbe investicijskih del in v po-izvedbeni fazi.

V času podaje predloga za podelitev diplome pa je Lucija nedvomno tudi ključna oseba pri izvedbi najpomembnejših investicij zadnjih let za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, in sicer za adaptacijo in izgradnjo ženskega zapora na Igu ter izgradnjo novega moškega zapora v Ljubljani na lokaciji v Dobrunjah.

Poleg vsega navedenega in področij, ki v tem predlogu niso posebej omenjena, pa je Lucija tudi gonilna sila ponovnega zagona projekta Nova sodna stavba, ki bo reševal prostorsko problematiko Ljubljanskih sodišč.

Poleg vseh omenjenih strokovnih dosežkov pa je Lucija tudi izjemna sodelavka, ki razume raznolikost osebnostnih lastnosti svojih sodelavcev in njihove kompetence ter zelo uspešno vodi izjemno ekipo prizadevnih posameznikov. S svojimi znanji in kompetencami, izredno strokovnostjo in močno izraženim čutom za vodenje, je visoko ciljno usmerjena, kar dokazujejo rezultati njenega dela, zagotovo pa tudi vsi prihodni dosežki.

Tadeja Jelovšek, višja sodnica, direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju (do 21.9.2021), je dobitnica diplome za nadpovprečne delovne uspehe

Višja sodnica dr. Tadeja Jelovšek je kot dodeljena Ministrstvu za pravosodje vodila Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju tudi: CIP) 6 let (22. 9. 2015 do 21. 9. 2021). V tem času je kot direktorica CIP poleg širokega pravnega znanja pokazala tudi izjemno mero vztrajnosti in zavzetosti pri razvoju CIP kot institucije, kar se je odrazilo v izrazitem napredku CIP pri obsegu in kakovosti izobraževalnih programov in mednarodnega sodelovanja ter na splošno pri dvigu doprinosa institucije k razvoju pravosodja. Ravno njena sposobnost organizacije oziroma v tem primeru reorganizacije in angažiranost ter seveda angažiranost in sodelovanje sodelavcev CIP, katere je direktorica redoma izpostavljala kot zaslužne, so se izkazali za ključne pri vzpostavitvi izobraževanja na daljavo med epidemijo. Dober sprejem in obiskanost teh izobraževanj je direktorico vzpodbudil k pripravi projekta »Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov«, ki se bo financiral iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Nagrajenkam iskreno čestitamo in se vam zahvaljujemo, ker svoje delo opravljate odgovorno in uspešno!