Skoči do osrednje vsebine

Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega sistema

Minister Marjan Dikaučič se je danes udeležil uvodnega sestanka projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja« in nagovoril predstavnike Evropske komisije, Sveta Evrope, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ter ostale sodelujoče pri projektu.

Dogodek se je začel s pozdravnim nagovorom ministra, ki je najprej izrazil veliko zadovoljstvo ob začetku izvajanja izjemno pomembnega projekta. Prvi del, projekta - obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, je nadaljevanje prizadevanj Ministrstva za pravosodje za izboljšanje položaja vseh mladoletnih oseb v pravosodnem sistemu. Stalna naloga in skrb ministrstva je zagotavljanje varovanja njihovih pravic v vseh sodnih postopkih in drugih postopkih pred pravosodnimi organi. Pred dvema letoma je bil sprejet povsem nov Zakon o nepravdnem postopku, ki prenavlja pravila postopkov za obravnavo osebnih in družinskih stanj – tu imajo otroci in mladostniki pomembno mesto. Sprejeta je bila tudi novela Zakona o kazenskem postopku, ki je okrepila institute varstva žrtev kaznivih dejanj. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo na Ministrstvu za pravosodje tvorno sodelovali v postopku priprave Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, ureja pa med drugim tudi položaj mladoletnikov, ki jim je bil v kazenskem postopku izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod. Zakon je začel veljati v začetku letošnjega leta. Istočasno smo z zadnjo spremembo Zakona o kazenskem postopku okrepili procesna jamstva otrok, ki se znajdejo v vlogi osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku. Letos pa je bila sprejeta tudi pravna podlaga za začetek delovanja Hiše za otroke – projekt, ki se bo kmalu začel izvajati v pilotni fazi. Ministrstvo za pravosodje si že kar nekaj časa prizadeva pripraviti tudi predlog posebnega zakona, ki bo celovito urejal obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj.

»Sodobni sistem obravnave mladoletnikov bo usmerjen v razvoj teh posameznikov v močne in zdrave osebnosti, ki bodo dobro opremljene za soočenje z vsemi izzivi,« je v prvem delu še dodal minister.

Cilj projekta je priprava celovite analize, ki bo naslovila izzive na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj.

Izjemnega pomena je tudi drugi del projekta, ki vključuje okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je organ v sestavi ministrstva, ki združuje zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom na 14-ih različnih lokacijah širom države.

»Z izvedbo projekta si bom kot minister prizadeval, da bo uprava lahko sledila viziji po razvijanju sodobnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema, v katerem se bo usposobljeno, motivirano in ciljem predano zaporsko osebje uspešno spoprijemalo z izzivi razvijajoče se družbe. Vsi sestavni deli projekta prinašajo velik napredek na posameznih strokovnih področjih, zato ga podpiram in se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje.« je zaključil minister.

Z vzpostavitvijo modela za oceno tveganj in potreb za zaprte osebe pa bodo predvsem strokovni delavci v zaporu razpolagali z orodjem, ki bo zagotavljal višjo stopnjo kakovosti obravnave zaprtih oseb.  V nadaljevanju sestanka sta se odvili dve okrogli mizi, kjer so se člani svetovalne skupine pogovarjali o temeljnih vprašanjih glede obeh tematik.