Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta novela ZVISJV-1

Z novelo zakona se naslavlja in odpravlja očitane nedoslednosti pri prenosu Direktive Sveta 2013/59/Euratom, prav tako pa novela vpeljuje nekatere manjše vsebinske dopolnitve ter predvsem redakcijske popravke (odprava napačnih sklicev) in terminološko uskladitev besedila.

Državni zbor Republike Slovenije je na 26. seji dne 20. 10. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B).

Razlog za spremembo zakona je predvsem uradni opomin Evropske komisije z dne 30. 10. 2020, s katerim je bila Republika Slovenija pozvana za odpravo nedoslednosti pri prenosu Direktive Sveta 2013/59/Euratom o temeljnih varnostnih standardih varstva pred sevanji v slovenski pravni red. Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti tako vključuje dopolnitve 3. člena (z dodano novo opredelitvijo pojma radiološki objekt), 42. člena (s sodelovanjem med pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike), 49. člen (z dopolnitvijo vsebine podatkov, ki jih vsebuje zbirka podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev), 54.člen (z obveznimi podatki o prejetih dozah sevanja v tekočem koledarskem letu in v zadnjih petih koledarskih letih, ki jih mora zunanji izvajalec pred začetkom del v nadzorovanem območju poslati upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti) in 137. člena (z dodano vsebino dovoljenja za uporabo vira sevanja, ki glede obratovalnih pogojev in omejitev pri visokoaktivnih virih sevanja mora vsebovati tudi minimalna merila za učinkovitost vira, vsebnika vira in dodatne opreme).

Dodatno so spremenjene tudi določbe glede reguliranih poklicev, tj. 13., 14. in 15. člen, saj so vsebovali med drugim tudi sklice na člene, ki reguliranih poklicev ne urejajo, ter terminološko uskladiti besedili 158. in 159. člena zakona o monitoringu radioaktivnosti v okolju. Dopolnjena je tudi določba o preverjanju učinkovitosti ukrepov za zmanjšane koncentracij radona v 68. členu zakona ter terminološko usklajeno besedilo v 66., 70. in 181. členu zakona glede izpostavljenosti radonu. Dodana pa je določba 178. člena glede inšpekcijskega nadzorstva nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Z novelo zakona se spreminja tudi pristojno ministrstvo za nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz 122. člena zakona.

Novela zakona (ZVISJV-1B) je objavljena v Uradnem listu RS, številka 172/21 z dne 29. 10. 2021, veljati pa bo začela 13. 11. 2021.