Skoči do osrednje vsebine

S spremembami Uredbe o upravnem poslovanju tudi do odprave krajevne pristojnosti UE v določenih upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je na 99. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, ki prinaša novosti pri poslovanju organov državne uprave, občin in nosilcev javnih pooblastil, ki bodo pozitivno prispevale tudi k poenostavitvi postopkov za uporabnike.
Infografika na kateri so naštete novosti uredbe ter prikazane slikovno (računalnik s pisalom, koledar z uro, ura z aktovko, zemljevid, ki predstavlja odpravo krajevne pristojnosti)

Najpomembnejše novosti Uredbe o upravnem poslovanju | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

S spremembami uredba vpeljuje naslednje spremembe za uporabnike:

Elektronsko poslovanje:

Organi državne uprave, občine in nosilci javnih pooblastil bodo najkasneje do 4. aprila 2022 prešli na notranje poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, kar pomeni, da jih bodo (razen v izjemnih primerih, ki jih določi uredba) praviloma izdajali v elektronski obliki. Obvezno elektronsko poslovanje ne bo vplivalo na dostopnost organov, saj se bodo uporabniki nanje še naprej lahko obračali na uveljavljene načine, tudi z vlogami v fizični obliki. Uporabniki, ki z organi in občinami ne bodo poslovali elektronsko, bodo spremembo v načinu poslovanja opazili tako, da na dokumentih v fizični obliki, razen na upravnih odločbah in sklepih, ne bo lastnoročnega podpisa izdajatelja, ampak bo na njih označeno, da so izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom.

Naročanje strank:

Uredba podrobneje ureja upravičenje uporabnikov, da se naročijo za izvedbo storitve, ki jo želijo opraviti neposredno pri organu državne uprave, občine ali pri nosilcu javnega pooblastila. Do sedaj se je naročanje izvajalo v skladu z notranjimi pravili vsakega organa, po novem se bodo pravila poenotila tako, da bo strankam zagotovljeno naročanje po telefonu in po elektronski poti. Organi bodo uporabnike o tem obveščali z obvestili na spletnih straneh in v uradnih prostorih. Uporabnikom, ki se bodo naročili in se s tem izognili morebitnemu čakanju v vrstah v uradnih prostorih, bodo organi zagotavljali obravnavo v terminu, ki ga bodo predlagali uporabniki, če to ne bo mogoče pa na prvi prosti termin.

Poslovni čas in uradne ure:

Obstoječi okvir časa in uradnih ur organov državne uprave ostaja nespremenjen. Vendar bo uredba omogočila predstojniku omenjenih organov, da zaradi povečanega interesa za neko upravno storitev (na primer za izdajo osebnega dokumenta ali elektronskega potrdila) lahko odredi, da organ lahko začasno posluje tudi v soboto. Prav tako uredba v tem delu poenostavlja poslovanje, ker odpravlja soglasja ministra za javno upravo, ki jih je moral izdati pred spremembo poslovnega časa in uradnih ur zaradi izjemnih okoliščin, kot so naravne nesreče, požari, epidemija, ali kot je to potrebno zaradi obsega nalog, posebnosti v koledarskem letu, za opravljanje dela nad minimumom uradnih ur določenih z uredbo.

Odpravljanje krajevne pristojnosti upravnih enot v upravnih zadevah:

Širimo nabor vlog, za katere ne velja krajevna pristojnost. Po novem bodo državljanke in državljani na katerikoli upravni enoti (UE) lahko oddali tudi vlogo za: dovoljenja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje šol vožnje, izkaznice o vozniških kvalifikacijah, priglasitev in prijavo na vozniški izpit in vpis spremljevalcev v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

Vloge brez kvalificiranega elektronskega podpisa:

Širimo nabor vlog, ki jih v upravnih zadevah iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni treba podpisovati s kvalificiranim elektronskim podpisom, če bodo vložene preko informacijskega sistema omenjenih zavodov: vloge za povračilo stroškov, ki se izplačata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, vloge za prijavo in odjavo iz evidence brezposelnih oseb in evidence iskalcev zaposlitve, vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, vloge za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter vloge za uveljavljanje spodbude za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila.