Skoči do osrednje vsebine

Ureditve rokavov in prehodov za vodne organizme v zgornjem toku reke Vipave

Projekt »VIPava - ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini« je kohezijski projekt, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je Zavod za Ribištvo Slovenije (ZZRS), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je soinvestitor projekta.

Cilj projekta VIPava je ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini na območjih Natura 2000. DRSV pri projektu VIPava sodeluje pri aktivnostih, ki izboljšujejo življenjske pogoje za kvalifikacijske vrste dvoživk in vidre. DRSV je sodeloval pri teh aktivnostih že z izdelavo smernic za projektiranje predvidenih ureditev, pri izdelovanju projektne dokumentacije (idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev - IZP, projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD, projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje - PZI) ter pri nadzoru ob izvajanju del. Skupaj s partnerji, projektantom in izvajalcem smo usklajevali rešitve za izzive, ki so se pojavili med gradnjo.

Gradbena dela na območju meandra Brje so bila zaključena septembra 2020, večina gradbenih del, ki obsegajo izgradnjo rokava Dolenje (Slika 1, Slika 2), ureditev vtoka v Novakovo mlinščico (Slika 3) ter ureditev prehodov za ribje organizme (Slike 4-8), pa se je zaključila septembra letošnjega leta. Ureditev prehodov za vodne organizme na štirih pregradah na reki Vipavi bo omogočila nemoteno prehajanje vodnih organizmov, predvsem rib, ter njihovo selitev gorvodno na drstišča. To bo izboljšalo stanje ribje populacije in tako se bo izboljšalo tudi stanje ciljne vrste vidre, za katero so ribe glavni vir hrane. Trije prehodi za vodne organizme so urejeni kot hrapave drče na celotni širini reke Vipave (Slika 4, Slike 6-8), kar hkrati povečuje trajnost in stabilnost obstoječih pregrad, en prehod pa je izveden kot kotanjasta drča ob desnem bregu Vipave (Slika 5). Za zavarovanje vtoka v kotanjasto drčo so bili vgrajeni leseni piloti oziroma grablje.

Pri kraju Dolenje, na območju zasutega meandra struge Vipave, je urejen nov stranski rokav s stalnim pretokom vode. Vtok vode iz Vipave omogoča betonski prepust, dimenzije 3 x 2 m, ki je zgrajen iz montažnih elementov (Slika 1). Dno prepusta je poglobljeno in obloženo s kamni v betonu, kar omogoča heterogen tok in zagotavlja ustrezno globino vode tudi ob nizkih pretokih v bolj sušnem obdobju. Nad vtokom je urejena dostopna pot na območje med obstoječo strugo reke Vipave in rokavom Dolenje. Dolvodno od vtoka je zgrajen usedalnik, ki bo omogočal odstranjevanje plavin in preprečeval zasipavanje rokava. Sledi niz sonaravnih ureditev habitatov za vodne organizme, ki jih predstavljajo v dno brežine vgrajeni panji posekanih dreves, ob dno vgrajena debla z vejami, večje skale na dnu struge, ter zatok. Rokav je zasnovan na način, da omogoča veliko pestrost vodnega toka z različnimi globinami vode, kar bo izboljšalo življenjske pogoje vodnim in obvodnim organizmom.

V nadaljevanju sledi izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID), ureditev parcelnih meja in lastništva parcel ter prevzem zgrajenih vodnih objektov v upravljanje DRSV.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.