Skoči do osrednje vsebine

Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 15. 10. 2021, v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 163/2021 objavilo Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021.

Finančna pomoč je, zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično izpada čebeljih pridelkov in izgubo dohodka, namenjena vlagateljem čebelarjem, ki so vpisani v Centralni register čebelnjakov (CRČ) in izpolnjujejo pogoje iz odloka. Med drugimi:

  • Na dan 30. junija 2021 moraj imeti vlagatelj v CRČ prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin. 
  • Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge kot nosilec ali namestnik nosilca ali član kmetije vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Na dan oddaje vloge mora imeti vlagatelj urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
  • Vlagatelj na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino.

Vloga za pridobitev sredstev je priloga Odloka, dostopna pa je tudi na spletni strani Agencije: 

Uveljavljanje finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Čebelarji lahko vlogo oddajo od 16. 10. 2021 do 27. 10. 2021 na enega izmed spodnjih načinov:

  • Vlogo pošljejo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«.
  • Vlogo oddajo osebno v sprejemni pisarni Agencije v času uradnih ur.
  • Lahko pa vlagatelj ali njegov pooblaščenec vlogo izpolni in vloži na Agencijo tudi v       elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom na naslovu e-kmetije