Skoči do osrednje vsebine

Nadzori nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah

V letu 2021 so se nadzori prodajalcev sadja in zelenjave na stojnicah opravljali v koordinirani akciji, v kateri so poleg Finančne uprave sodelovali tudi Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Tržni inšpektorat.

Finančna uprava RS (FURS) je tako kot v prejšnjih letih, tudi v letu 2021 nadaljevala z nadzorom nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah po celi Sloveniji. V teh nadzorih je posebno pozornost namenila ustrezni registraciji prodajalcev - delu na črno, zaposlovanju na črno, izdajanju računov in davčnem potrjevanju računov. Poleg tega se je preverjalo tudi upoštevanje covid odlokov.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 20. 9. 2021 je bilo opravljenih več kot 320 nadzorov pri 55 različnih pravnih subjektih. 81% vseh opravljenih nadzorov se je nanašalo le na 7 zavezancev (pri enem zavezancu je bilo na različnih lokacijah stojnic opravljenih 69 nadzorov). Največ nadzorov (kar 232) je bilo opravljenih po Zakonu o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR, 156 nadzorov pa je bilo opravljeno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1, od tega 118 nadzorov zaposlovanja na črno in 38 nadzorov dela na črno.

FURS je v 236 nadzorih ugotovila 301 različnih nepravilnosti. Delež nepravilnosti v nadzorih je znašal 65%. Največ kršitev (76) je bilo ugotovljenih po ZDavPR, sledijo kršitve po ZPDZC-1 (88) - (največ iz naslova zaposlovanja na črno, posamezni primeri tudi dela na črno), DDV (47) in Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) (36). Po vsebini se kršitve nanašajo na ne izdajo računov, ne potrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti povezane z DDV. V nadzorih po ZPZDC-1 je bilo izdanih tudi 19 prepovednih odločb, s katerimi je bilo zavezancem prepovedano opravljanje dela oz. zaposlovanje na črno.

V prekrškovnih postopkih je bilo po stanju na dan 20. 9. 2021 izrečenih glob v višini 190.700 evrov na podlagi 24 odločb in 43 plačilnih nalogov, ostali prekrškovni postopki so še v teku.

Z vidika uporabe pooblastil v inšpekciji po Zakonu o finančni upravi (ZFU) je FURS trem zavezancem izrekla ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti prodaje na stojnicah na podlagi 37. člena ZFU, ki velja do odprave nepravilnosti. Gre za strožji ukrep, ki je ob upoštevanju načela sorazmernosti uporabljen le v težjih primerih, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev ali odpravo nepravilnosti, na primeri pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, katere izvajanje nadzoruje FURS, če s predhodnimi upravnimi in prekrškovnimi ukrepi ni dosežen namen.

Zaradi neupoštevanja prepovedne odločbe po 37. členu ZFU je FURS podala dva obdolžilna predloga na sodišče, v zvezi s katerima je sodišče odredilo zaseg sadja in opreme (predmetov prekrška) na šestih stojnicah. Skupno je bilo zaseženega 492 kg sadja in zelenjave (češnje, marelice, jagode, lubenice, paradižniki, …) ter 6 elektronskih tehtnic. O izreku sankcije zaradi prekrška po 13. točki prvega odstavka 95. člena ZFU sodišče še ni odločilo.

Zaradi mladoletnega storilca prekrška iz naslova neizdaje gotovinskih računov po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZDavPR, je FURS podala en obdolžilni predlog, v zvezi s katerim sodišče prav tako še ni odločilo.

Koordinirani nadzori z drugimi inšpekcijskimi službami

V letu 2021 so se nadzori prodajalcev saja in zelenjave na stojnicah opravljali tudi v koordinirani akciji, v kateri so sodelovali FURS, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Tržni inšpektorat RS (TIRS). Slednje je pomenilo pregled in identifikacijo ponudnikov sadja in zelenjave, ki vršijo prodajo na stojnicah ob cestah ter sočasne oz. samostojne preglede omenjenih inšpekcijskih služb pri različnih zavezancih, s poudarkom na kršiteljih iz prejšnjih let.

V nadaljevanju so navedene ugotovitve in ukrepi ostalih dveh sodelujočih nadzornih organov.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri UVHVVR

UVHVVR je izvajala nadzor na prodajo svežega sadja in zelenjave na stojnicah in sicer z namenom preverjanja identifikacije subjektov (ustrezna označenost prodajnega mesta in ustrezna registracija zavezanca), sledljivosti, kakovosti, označevanja in higiene na prodajnem mestu, upoštevanje covid odlokov (testiranje prodajalcev, razkužila, razdalja,..).

Nadzor inšpekcije UVHVVR je v letu 2021 potekal od maja do konca julija. Skupaj je bilo izvedenih 112 nadzorov pri 81 zavezancih, v okviru koordinirane akcije pa je bilo izvedenih 36 pregledov in sicer pri 25 različnih zavezancih.

Največ neskladnosti v izvedeni akciji je bilo ugotovljenih pri splošni označenosti, sledi nepravilno navajanje porekla, neustrezno zagotavljanje sledljivosti in neustrezno izpolnjevanje higienskih zahtev ter zahtev covid odlokov.

V letu 2021 so bili za ugotovljene nepravilnosti v upravnih postopkih izrečeni naslednji ukrepi:

  • 14 upravnih odločb 7 zavezancem, s katerimi se jim je odredilo odpravo nepravilnosti;
  • 33 upravnih opozorila na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru;
  • 5 x uničenje sadja zaradi ne zagotavljanja sledljivosti;
  • 7 x prepoved prometa.

Zaradi ne zagotavljanja sledljivosti je bilo v času akcije trajno zaseženega 94,3 kg sadja.

V prekrškovnih postopkih je izrekla globe v višini 73.600 evrov. Izdanih je bilo 17 plačilnih nalogov in 10 prekrškovnih odločb.

V petih primerih je bil izveden ukrep uničenja živil, v 7 primerih je bil prepovedan promet (prodaje sadja in zelenjave), v enem primeru pa je bilo ugotovljeno, da ni bilo ustrezne označitve živil.

Podrobno poročilo UVHVVR je na voljo na spletni strani v podnaslovu 'Poročila o posebnih nadzorih Inšpekcije UVHVVR v letu 2021'.

Tržni inšpektorat RS

Tržni inšpektorji so pri nadzoru poleg preverjanja ustrezne registracije nadzirali še označevanje cen in upoštevanje označenih cen v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov, izdajanje računov v skladu z določili ZDavPR ter soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga v skladu z določili Zakona o trgovini. Poleg tega se je preverjalo tudi upoštevanje covid odlokov (testiranje prodajalcev, razkužila, razdalja,..).

Tako je bilo od maja do začetka julija opravljenih 18 inšpekcijskih pregledov, največ na območju Obale. Večina prodajalcev ob cestah je registriranih trgovcev (s. p. oziroma d. o. o.), ki sadje in zelenjavo kupijo z namenom nadaljnje prodaje.

Največkrat je ugotovljeno, da zavezanci za prodajo na stojnicah niso pridobili ustreznega soglasja (nimajo soglasja za mesto, na katerem je postavljena stojnica).

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so bila izdana:

  • 4 upravna opozorila na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) s katerimi je bila zavezancem naložena odprava nepravilnosti (označiti stojnice, zagotoviti razkužila, ustrezno označiti cene);
  • 9 upravnih odločb s katerimi se je prepovedalo opravljanje trgovinske dejavnosti (ni soglasja v 8 primerih, v 1 primeru zaposleni prodajalec na stojnici ni razpolagal z dokazilom o testiranju oz. drugimi ustreznimi dokazili).

Obenem je bilo zaradi ugotovljenih kršitev izdanih 9 plačilnih nalogov:

  • 7 ker ni bilo soglasja (Zakon o trgovini (ZT-1));
  • 1 ker niso posredovali zahtevanih dokumentov (ZIN);
  • 1 ker prodajalec na stojnici ni bil testiran (Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)).

Nekaj postopkov je še v teku.