Skoči do osrednje vsebine

Sedma seja Sveta za živinorejo

Danes je v obliki videokonference potekala 7. seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležil državni sekretar mag. Aleš Irgolič

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je člane Sveta uvodoma seznanil z aktivnostmi ministrstva in izpostavil potek usklajevanja z deležniki za Strateški načrt 2023-2027. Dodal je, da se bo v novem programskem obdobju prišlo do nekaterih sprememb: ukinile plačilne pravice, v okviru neposrednih plačil pa bo uvedena degresija pri osnovni dohodkovni podpori za trajnostnost (t.i. osnovno plačilo) nad 60.000 EUR po tranšah, na investicijskih razpisih bo poenotena maksimalna višina dodeljenih sredstev, pri Območjih z omejeno dejavnostjo (OMD) se bo uvedla degresija, proizvodno vezana plačila bodo namenjena petim sektorjem in za beljakovinske rastline. Prav tako je prisotne seznanil, da je ministrstvo zagotovilo dodatnih 100 milijonov EUR iz nacionalnega proračuna za obdobje 2023-2027, ki bodo namenjena spodbujanju konkurenčnosti, prilagajanju na podnebne spremembe in dobrobiti živali.

Svet za živinorejo je dal pobudo, da MKGP prične s kampanjo osveščanja javnosti in objavo bontona o odnosu do kmetijskih površin. Razprava je potekala o problematiki pasjih iztrebkov na kmetijskih površinah, dana je bila pobuda, da se  ta problematika na kmetijskih površinah vključno s travniki in pašniki uredi z zakonom na državni ravni.

Svet se je seznanil s predlogom Društva rejcev govedi za meso Slovenije o ureditvi neposrednih plačil za krave dojilje. Predlagali so model neposrednih plačil za 2023-2027 tako, da se poveča sredstva za krave dojilje, in sicer 100 % za čistopasemske živali in 20 % za gospodarske križanke, vključene v rejski program, usmerjene v izboljšanje klavne kakovosti in kakovosti mesa.

Nadalje je tekla razprava o nekaterih splošnih temah v kmetijski proizvodnji, težavah pri graditvi kmetijskih objektov, zlasti pridobivanju gradbenih dovoljenj, težavah pri opravljanju poklica kmeta, nepopularnosti poklica in slabe konkurenčnosti kmetijske proizvodnje.

Sejo so zaključili s  pobudo za reševanje problematike nepoštenih praks pri uveljavljanju kmetijskih subvencij.

                                                                                   *           *           *

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, ustanovljeno na podlagi Zakona o živinoreji, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (vse - Biotehniška fakulteta), doc. dr. Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (oba Kmetijski inštitut Slovenije), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ - Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (oba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)