Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 92. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 92. seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, ki se objavi v Uradnem listu.

Združeno kraljestvo je po svojem izstopu iz Evropske unije v zvezi z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom sprejelo podobno zakonodajo, kakor jo ima EU na tem področju, vključno s potrdili za uvoz predelanih ribiških proizvodov. Združeno kraljestvo po izstopu iz EU zahteva za uvoz predelanih ribiških proizvodov iz držav EU izjavo predelovalnega obrata, ki jo mora potrditi pristojni organ. Izjavo predelovalnega obrata izpolni izvoznik, v njej morata biti med drugim navedeni številka odobritve predelovalnega obrata ter številka in datum zdravstvenega spričevala. Izjavi mora biti dodana potrditev pristojnega organa (žig in podpis). Treba je določiti pristojni organ, ki sprejme in preveri izjavo predelovalnega obrata podjetja, ki namerava izvažati predelane ribiške proizvode v Združeno kraljestvo. 

Zaradi zahteve Združenega kraljestva, ki je po izstopu iz EU postalo tretja država, po zgoraj navedeni izjavi predelovalnega obrata, ki jo mora potrditi pristojni organ države izvoznice, je treba v ta namen v Republiki Sloveniji določiti pristojni organ. Kot pristojni organ za preverjanje in potrjevanje izjave o izvozu predelanih ribiških proizvodov v tretje države v primerih, kjer tretja država takšno izjavo zahteva, je določena Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Stališče RS k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve „zrnja“ ali „zrn“ Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995

Vlada je sprejela stališče Republike k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve „zrnja“ ali „zrn“ Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995. Republika Slovenija podpira Predlog sklepa.

Namen predvidenega akta je Mednarodnemu svetu za žito omogočiti, da razširi svoje redno delo iz člena 3 Konvencije na stročnice, zlasti za redna poročila, izmenjavo informacij in posebne študije (od 1. novembra 2021 naprej). V skladu s predlogom se bodo „leča, suhi grah, čičerika, suhi fižol, druge stročnice in njihovi proizvodi vključila v opredelitev ‚zrnja‘ ali ‚zrn‘ iz točke (e) člena 2(1) Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995“.

Stališče RS k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah.

Republika Slovenija podpira Predlog uredbe.

Dokument je del dolgoročnega pristopa, s katerim se raven ribolova prilagodi dolgoročnim trajnostnim ravnem in na njih ohranja. Pričakovano je, da bo se bo tak pristop kazal v stabilnem ribolovnem pritisku, višjih kvotah in s tem večjem prihodku za ribiče in njihove družine. Pričakuje se tudi, da bo povečano iztovarjanje koristilo ribiškemu sektorju, potrošnikom in predelovalni industriji ter maloprodajnemu sektorju, pa tudi ostalim dejavnostim, vezanim na gospodarski in rekreacijski ribolov Predlog ostaja prilagodljiv pri uporabi mehanizmov izmenjave kvot, ki so bili že uvedeni v uredbah o ribolovnih možnostih v Baltskem morju v prejšnjih letih. Svet sicer sprejme to uredbo vsako leto.

Predlog sicer ne zadeva slovenskega ribištva.

Stališče RS k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna.

Republika Slovenija podpira Predlog uredbe.

Evropska Unija je od leta 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku. Ta konvencija določa okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih z ustanovitvijo Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku., ki je pristojna za sprejemanje odločitev (priporočil) o ohranjanju in upravljanju ribištva v okviru svojih pristojnosti, ki so za pogodbenice obvezujoče. Priporočila so naslovljena predvsem na pogodbenice Konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku, vendar vsebujejo tudi obveznosti za operaterje (npr. poveljnike plovil).

Predlog sicer ne zadeva slovenskega ribištva.

Spremembe Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado R Slovenije in Vlado R Hrvaške

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Namen ZUVRAS je uresničevanje načela enake obravnave državljanov Republike Slovenije, na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da se jim v čim večji meri ohranijo pravice, ki so jih uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere pa so prikrajšani, pa se uvaja ustrezno nadomestilo. ZUVRAS se je začel uporabljati, ko je bila državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi razsodbe evidentirana v evidenci državne meje, to je 30. decembra 2017.

Glede na to, da imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov pri izvajanju svoje dejavnosti lahko utrpijo škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu v morju Republike Slovenije, ki jo povzročijo tuja plovila, je ZUVRAS določil, da se imetnikom dovoljenja za gospodarski ribolov omogoči, da so v tem primeru upravičeni do nadomestila v višini nastale škode v okviru pomoči de minimis v ribištvu.

Sprememba ZUVRAS bo določila šestletno obdobje od začetka uporabe zakona, v katerem so imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov upravičeni do nadomestila v višini nastale škode kot posledice poškodovanja ribolovnih orodij oziroma ribiških plovil od tujih plovil in nadomestila zaradi izpada dohodka, to je do 30. decembra 2023.

Cilj predloga zakona je torej zagotovitev izplačila nadomestil imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, in sicer za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova.

Poročilo revizijske hiše Ernst & Young o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o

 Vlada v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (družba SiDG, d. o. o.) se je seznanila z revizijskim poročilom Pregled poslovanja družbe SiDG  z dne 2. 3. 2021,  ki ga je na podlagi revizije poslovanja za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2020 izvedla družba Ernst & Young Revizija, Poslovno svetovanje, d. o. o., in Dodatkom k poročilu o poslovanju družbe SiDG z dne 15. 5. 2021.

Vlada v vlogi skupščine družbe SiDG, d. o. o., je poslovodstvu družbe SiDG, d. o. o., naložila, da  v mesecu dni pripravi in posreduje terminsko opredeljen načrt odprave ugotovljenih tveganj ter da ji dvakrat letno poroča o realizaciji načrta odprave ugotovljenih tveganj.