Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028

Ministrstvo za kulturo je danes, 17. septembra 2021, dalo v javno obravnavo osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028. Osnutek resolucije celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovati celovito in heterogeno strategijo na področju kulture za obdobje osmih let. Osnutek upošteva tudi novonastalo situacijo v kulturnem sektorju zaradi posledic pandemije covida-19. Rok za oddajo predlogov, pripomb in mnenj je do vključno 17. oktobra 2021.

Oseba s pomočjo svinčnika sledi in preverja zapisano na listu papirja.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 v javni obravnavi od 17. septembra do 17. oktobra 2021. | Avtor pressmaster/stock.adobe.com

Poslanstvo osnutka Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 je, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe.

Osnutek prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju družbenega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju javnega interesa in skupnega dobrega, sodobnih znanstvenih dognanjih ter oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora potencialov kulture in kulturnih vrednost.

Glavni strateški cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 so:

 • okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike,
 • zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,
 • skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine,
 • spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev,
 • zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture,
 • upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem,
 • pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture,
 • zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,
 • zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,
 • okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture,
 • decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora – doseči večjo zastopanost kulture na regionalnem in lokalnem nivoju,
 • okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini,
 • okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 je usklajen z načrtovanimi rešitvami za okrevanje in razvoj v okviru kohezijskih programov in z veljavnimi zakonodajnimi podlagami na področju kulture v Republiki Sloveniji. Kulturno-politični cilji v tem osnutku upoštevajo tudi vsebine, za katere se bodo izvajali ukrepi v okviru kohezijske politike.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 je skupaj s kratkim povzetkom objavljen na portalu eDemokracija.

Predlogi, pripombe in mnenja

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 17. oktobra 2021:

 • pošljete na elektronski naslov gp.mk@gov.si, s pripisom "NPK 2021–2028",
 • pošljete po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom "NPK 2021–2028", 
 • oddate na portalu eDemokracija.