Skoči do osrednje vsebine

Nove spremembe po Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Z dnem 15. 9. 2021 je začel veljati Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021; v nadaljnjem besedilu: odlok), ki uveljavlja nekaj novosti tudi na področju visokega šolstva.

Iz odloka izhaja, da je pogoj PCT, torej pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od naslednjih dokazil:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. s COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. s COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19;
  5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 180 dni;
  6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

ZAPOSLENI NA VISOKOŠOLSKEM ZAVODU

Bistvena novost, ki izhaja iz odloka je, da pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo na visokošolskem zavodu.

Za zaposlene se šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT, če se enkrat tedensko, v rednih presledkih, presejalno testirajo s testom HAG. Samotestiranje oziroma testiranje organizira delodajalec na delovnem mestu. Če delodajalec organizira testiranje s testom HAG, je test uporaben tudi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev PCT v drugih dejavnostih iz tega odloka (48 ur od odvzema brisa). S testom HAG za samotestiranje zaposleni pridobi možnost opravljanja dela na visokošolskem zavodu (en teden), ta način samotestiranja ne omogoča dostopa do drugih storitev. Zaposleni izkazuje samotestiranje preko evidenčnega lista, ki mu ga posreduje delodajalec. Sredstva za izvajanje testiranja za zaposlene zagotavlja visokošolski zavod.

Prav tako morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

Visokošolski zavodi ste odgovorni, da na vidno mesto objavite obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Zoper osebo, ki neupravičeno ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec ukrepa skladno z delovnopravno zakonodajo in predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

ŠTUDENTJE

Študenti obvezno izvajajo enkrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje na visokošolskem zavodu. Sredstva za presejalno testiranje s testi HAG za samotestiranje so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Po odloku je organizacija in dokazovanje samotestiranja v pristojnosti visokošolskega zavoda.

Študentom po odloku pripada pet brezplačnih testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Na Ministrstvo za zdravje smo v izogib različnega tolmačenja odloka, glede razlage dvojnega izvajanja testa HAG za samotestiranje za študente, ki poleg študija opravljajo tudi študentsko delo, poslali poizvedbo. Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da za opravljanje (študentskega) dela se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list).

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da se morajo študentje, ki poleg študija opravljajo študentsko delo, samotestirati tako na visokošolskem zavodu kot tudi pri delodajalcu, pri katerem opravljajo študentsko delo.

Obenem izpostavljamo, da tudi za študente na kliničnem usposabljanju na področju zdravstva veljajo enaki pogoji samotestiranja kot za ostale študente.

Študenti, ki izpolnjevanje pogoja PCT dokazujejo z dokazili iz 2. člena odloka, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Kot doslej vse študente in osebe, ki so zaposlene na visokošolskih zavodih pozivamo k cepljenju, pri čemer boste ključno pripomogli k ohranitvi odprtosti in delovanju visokošolskih zavodov v študijskem letu 2021/2022.