Skoči do osrednje vsebine

Minister za pravosodje obiskal pravosodne deležnike v savinjski regiji

Minister Marjan Dikaučič je v sklopu vladnega regijskega obiska skupaj s sodelavci obiskal več pravosodnih deležnikov na območju savinjske regije, ter se seznanil z njihovim delom, dosežki in aktualnimi izzivi.

Obisk savinjske regije je minister začel na delovnem posvetu Vlade v Termah Olimje, nadaljeval pa  z obiskom na Višjem sodišču v Celju, kjer se je srečal s tamkajšnjim predsednikom Brankom Aubrehtom in s predsednico Okrožnega sodišča Petro Giacomelli. Slednja sta ministra seznanila z glavnimi izzivi, s katerimi se soočajo pri svojem delu, spregovorili pa so tudi o prenovi sodniške zakonodaje: »Izjemno pomembno je, da na terenu dobimo odziv, kakšna je zakonodaja, ki jo pripravljamo,« je ob tem povedal minister. Aubreht je, med drugim, ministra seznanil tudi s problematiko, s katero se bo v kratkem moralo spoprijeti sodstvo, namreč, da bo v prihodnjih petih letih pogoje za upokojitev pri njih izpolnilo kar 50 sodnikov, Giacomellijeva pa je ob zaključku srečanja izpostavila zgledno sodelovanje med ministrstvom in sodiščem pri urejanju prostorske problematike. Dikaučič je povedal,  da bo ministrstvo izvedlo nakup prostorov na Prešernovi 18: »Gre za pomembno investicijo, s katero bomo rešili prostorsko problematiko in zagotovili nemoteno delovanje pravosodnih organov v Celju.  Zaposlenim in obiskovalcem želimo zagotoviti sodobno in varno delovno okolje,« je poudaril minister. Začetek gradbeno obrtniških del je predviden prihodnje leto

Sicer se v Celju dokončuje tudi preureditev prostorov za potrebe Delovno socialnega sodišča; na Prešernovi 27, kjer je okrožno sodišče, smo na objektu sanirali streho, prenovili pa smo tudi arhivske prostore v Velenju in Celju. V teku v ali na stavbah pravosodnih organov v savinjski regiji pa so trenutno tudi:

  • izgradnja dvigala in ureditev dostopa za gibalno ovirane ob stavbi okrajnega in okrožnega sodišča v Celju);
  • ureditev poškodovanega dvoriščnega tlaka in varnostne razsvetljave na stavbi Upravnega in Delovnega sodišča v Celju;
  • zamenjava toplotne podpostaje, ureditev ekološkega otoka in izdelava projektne dokumentacije za ureditev vhoda  na Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah. 

Na srečanju s predstavniki regionalne gospodarske zbornice Celje (RGCZ) so spregovorili o  prenovi insolvenčne zakonodaje. »Predstavili smo naše predloge, s katerimi želimo zagotoviti, da se v čim večji meri ohranijo zdrava jedra podjetij, da se stečajni postopki vodijo transparentno, pozornost pa posvečamo tudi postopkom v času t.i. grozeče insolvence,« je povedal minister.

Dikaučič je s sodelavci obiskal tudi Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, katerega prostorska zmogljivost je 97 oseb. Vodstvo zavoda si prizadeva, da bi bilo čim večje število zaprtih oseb vključenih v procese zaposlovanja. Delo zaprtim osebam omogočajo, med drugim, tudi v  Javnem gospodarskem zavodu Rinka, katera slovi predvsem po mizarski delavnici, poleg tega pa v sklopu Rinke delujeta tudi kovinska delavnica (ročna in strojna sestava izdelkov in stiskalnica), ter pralnica.

Vladni obisk v Savinjski regiji se je zaključil z javno tribuno, s srečanjem Vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Že v ponedeljek pa je minister Dikaučič obiskal  izvajalca sankcij, Ekološko hortikulturno društvo Mozirski Gaj, ki  upravlja park Mozirski gaj.  Zahvalil se jim je za pripravljenost za sodelovanje pri izvajanju dela v splošno korist za probacijske osebe, saj izvajanje dela v splošno korist za probacijske osebe nemalokrat pomeni prostor socialne rehabilitacije, socializacije in nenazadnje tudi možnost vstopanja socialno ranljivih posameznikov na trg dela. Osebe v probaciji pri njih opravljajo različna dela, od vzdrževanje površin in objektov, do urejanje okolice in pomoči pri organizaciji prireditev.

Na probacijski enoti (PE) Celje je vodja  Marko Reberšek ministra seznanil z dosežki in izzivi, s katerimi se soočajo zaposleni. Med drugim je pohvalil zgledno sodelovanje z Mestno občino Celje, ter z društvom Projekt človek, kamor se napotuje na obravnavo osebe s težavami z odvisnostjo. Na območju PE Celje ima UPRO sicer z izvajalci sankcij sklenjenih 188 sporazumov o sodelovanju, od tega 137 na ozemlju savinjske statistične regije.

Na srečanju z notarjem Aleksandrom Mrazom se je minister dotaknil aktualne problematike nezasedenega notarskega mesta v Žalcu. Do začetka poslovanja (novega) notarja je namreč predsednik Notarske zbornice Slovenije, v skladu s 105.b členom Zakona o notariatu, Aleksandra Mraza določil tudi za opravljanje periodičnega poslovanja na začasno izpraznjenem notarskem mestu v Žalcu. 

Delovni obisk savinjske regije je Minister Dikaučič s sodelavci v ponedeljek  zaključil na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT), kjer se je srečal z vodjo tožilstva mag. Simono Kuzman Razgoršek. ODT v Celju je, med drugim, zelo uspešno pri alternativnih oblikah reševanja kazenskih zadev (poravnavanje in odložitev kazenskega pregona), s čimer so dosegli manjše število obravnav; izstopajo po številu pogajanj in sklenjenih sporazumov o priznanju krivde (87 %), imajo pa tudi nadpovprečen rezultat po kazalcu učinkovitosti, in sicer 68% rešenih zadev na zaposlenega (povprečje je 63 %).