Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na 10. seji Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil 10. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), ki je potekala v virutalni obliki. Seja je bila namenjena predvsem pripravi Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023 - 2027.

Uvodoma je minister dr. Jože Podgoršek povzel dogajanje od meseca junija, ko je bil na junijskem trialogu sprejet politični dogovor o Strateškem načrtu 2023 – 2027. Že čez nekaj dni je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dalo v javno razpravo predlog Strateškega načrta (SN) RS. V času javne razprave, ki je potekala do sredine avgusta, je bilo izvedenih več javnih predstavitev, ministrstvo pa je prejelo čez 90 pripomb oz. predlogov. Čeprav je usklajevanje z deležniki še v teku, je minister članom sveta predstavil ključne vsebine, ki so usklajeni in/ali dogovorjeni z deležniki, kakor tudi opozoril na določene izzive, ki jih bo treba preseči ter sprejeti dogovor. Ključne spremembe SN glede na predlog, dan v javno razpravo, so torej sledeče: prenosa sredstev iz I. stebra v II steber ne bo, dodatno je zagotovljenih 100 milijonov evrov za II. steber iz sredstev RS, ukinejo se plačilne pravice in se uvede osnovna dohodkovna podpora za trajnost, proizvodno vezane podpore, ki lahko predstavljajo največ 13% ovojnice za neposredna plačila se namenijo petim sektorjem v težavah, dodatna 2% ovojnice se nameni za beljakovinske rastline. Predlaga se degresija za plačila za OMD z začetkom pri 50 hektarjih, medtem ko degresija pri ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) ni možna. Stopnja sofinanciranja pri investicijskih podporah bi se vrnila na raven 30%, ki se lahko poveča, če gre za OMD in za mlade. Skupno se tudi zmanjša predlagano število intervencij v SN na 30 - 33.

V nadaljevanju seje so člani pregledali dosedanje delo v dveh letih od ustanovitve sveta in predvsem uresničitve sprejetih sklepov. Ugotovili so, da je bila velika večina sklepov in predlogov iz sej upoštevana, nekateri so še v fazi izvedbe. Člani Sveta za OMD so se strinjali, da so v preteklih dveh letih pomembno vplivali k osvetlitvi pomena in problematike OMD, ter da so s svojim delom, razpravo in predlogi doprinesli k uravnoteženi pripravi SN, predvsem iz vidika ustrezne naslovitve območij s težjimi pridelovalnimi pogoji.

Člani Sveta za OMD so: Janez Beja (predsednik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), Tomaž Cunder (Kmetijski inštitut Slovenije), Andreja Ferreira (Gozdarski inštitut Slovenije), Anton Perpar (Biotehniška fakulteta), Karmen Pažek (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), Nina Križnik, Anka Miklavič Lipušček (Gospodarska zbornica Slovenije), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Boris Orešek (Sindikat kmetov Slovenije), Irena Ule, Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Roman Savšek (Zveza društev rejcev drobnice), Ana Vovk (Univerza v Mariboru), Marjan Hren (Zveza lastnikov gozdov Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine), Sašo Hrovat (Triglavski narodni park), Metod Jagodic, Klemen Černuta, Matjaž Ribaš (Slovenski regionalni razvojni sklad).