Skoči do osrednje vsebine

Odobrena evropska sredstva za poplavno varnost reke Vipave

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prvo fazo projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave, s čimer je Direkcija Republike Slovenije kot upravičenka za izvedbo projekta pridobila skoraj 7,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo projekt izvedla v okviru dogovora za razvoj goriške razvojne regije, za katerega bo prejela  6,6 milijona evrov (85 %) podpore Evropske skupnosti in 1,1 milijona evrov (15 %) nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna. Razliko lastnih sredstev bo DRSV zagotovila iz sredstev Sklada za vode. Iz lastnih sredstev je DRSV pripravila tudi vso idejno dokumentacijo, investicijske dokumentacije, vloge za pridobitev nepovratnih sredstev in izdelali novo hidrologijo za celovito hidrološko hidravlično študijo Vipava. 

 

V okviru projekta bo izdelala celovita hidrološko hidravlična študija porečja Vipava, ki bo ključna podlaga za vse potrebne nadaljnje investicije v zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave. V okviru prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne varnosti v porečju reke Vipave bo Direkcija Republike Slovenije za vode poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. Izvedeni bodo potrebni gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Bele (dva nova varovalna nasipa v skupni dolžini več kot 900 metrov, nadvišanje obstoječega nasipa B2 ob Beli, izvedba bočnega preliva pred nasipom B2, rekonstrukcija večjih propustov in ureditev zadostne propustnosti Ženevščka v porečju Bele, načrtovanje in del izvedbe ukrepov na porečju Vrtojbice v občini Šempeter – Vrtojba. V Lukežičih (Občina Renče - Vogrsko) je predvidna tudi izvedba 240 metrov dolgega in 1,5 metrov visokega protipoplavnega zidu, pod pogojem, da bo ukrep potrjen v okviru izdelave celovite hidrološko hidravlične študije. Z izvedbo projekta bo zmanjšana poplavna ogroženost za 201 prebivalca Občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov.

 

Rok za dokončanje projekta je 31. december 2023.