Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 89. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 89. seji obravnavala in sprejela štiru točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v RS za obdobje 2014–2020.

Sprememba Uredbe ureja izvajanje ukrepov iz OP ESPR 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Spreminja se višina finančnih sredstev po posameznih prednostnih nalogah in ukrepih v skladu z zadnjo spremembo OP ESPR 2014–2020. Ker se programsko obdobje 2014–2020 končuje v skladu s pravilom n + 3, je organ upravljanja izvedel poizvedbo na terenu med potencialnimi vlagatelji v akvakulturo, predelavo in ribiška pristanišča, ali še imajo interes za vlaganja in predvsem, ali že imajo pripravljeno zahtevano dokumentacijo, še posebej različna dovoljenja. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev med prednostnimi nalogami Evropske unije. Spremembe je na redni seji 17. maja 2021 potrdil odbor za spremljanje OP ESPR 2014–2020. Evropska komisija je spremembe odobrila z Izvedbenim sklepom Komisije, št. C(2021) 5636 z dne 23. julija 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168 o odobritvi operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji.

Ureja se tudi sprememba doseganja kazalnikov izvedenih operacij. Izjeme se urejajo za upravičence, ki so pridobili sredstva v prvem, drugem, tretjem in četrtem javnem razpisu za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Dodatno se tako ureja prehodno obdobje - s spremembami se ugodneje za upravičence določa izpolnjevanje nekaterih pogojev glede doseganja kazalnikov rezultata. Dopolnjuje se tudi ukrep za obnovo ribiških pristanišč, in sicer morajo vlagatelji predložiti zapisnik in izjavo vlagatelja o izvedenem sestanku glede projekta obnove ribiškega pristanišča ali mesta iztovora z lastniki, solastniki oziroma uporabniki ribiških plovil ter plovil v marikulturi. V zvezi s tem se spreminjata tudi najvišji znesek podpore na posamezno vlogo in višina podpore za upravičence v celotnem programskem obdobju 2014–2020 za posamezni ukrep.

Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2014–2020.

Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev – kmetov. Organizacije in skupine proizvajalcev omogočajo njihovo boljšo organiziranost in boljše pogajalsko izhodišče. Povezanost primarnih proizvajalcev posredno vpliva na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar vpliva na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Sprememba uredbe je prednostno namenjena dodajanju novih sektorjev, za katere se lahko prizna skupina proizvajalcev, in sicer so to sektorji žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke ter vino.

Cilj dodajanja novih sektorjev je povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju preko organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.

Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Vlada je izdala Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, ki se objavi v Uradnem listu.

Posamezna območja v Sloveniji imajo velik potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Geotermalna energija je na področju obnovljivih virov potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Z okolijskega vidika pa je pomembno tudi, da se načrpana voda vrača nazaj v isti geotermalni vodonosnik in tako ohranja dobro stanje podzemnega geotermalnega vodonosnika.

Prav za ta namen so v Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v prilogi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu. Taka investicija je med drugim tudi izgradnja zaprtih reinjekcijskih sistemov vrtin.

Soglasje Vlade k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o zaščiti živali

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno–pravne službe državnega zbora.

Amandmaji vsebinsko ne posegajo v besedilo predloga zakona, razen amandmaja, s katerim se v dogovoru z deležniki dodaja prepoved uporabe, prodaje in trženja električnih ovratnic za šolanje živali, ki delujejo na principu povzročanja električnih šokov.

Predlog celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in posedovanja eksotičnih vrst živali ter zapuščenih živali.

Predlog prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem lastništvu mačk, da bi tako zmanjšali število zapuščenih mačk. Predlog uvaja za skrbnika živali zahtevo po osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali. Dopolnjene so določbe, ki urejajo področje nevarnih psov. Predlog ureja status pastirskih psov za varovanje čred na paši.

Privezovanje psov bo prepovedano, natančno pa bodo določene izjeme, ko je privezovanje nujno. Prav tako bo prepovedana usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh ter usmrtitev živali zaradi pridobivanja kož ali krzna.

Novela dodatno določa nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali ter uvaja možnost izreka višjih kazni za prekrške.

S predlogi amandmajev k predlogu zakona se v pretežnem delu upošteva pripombe Zveze potrošnikov Slovenije, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona s pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.