Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 88. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 88. redni seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu.

Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, je pripravljena zaradi spremembe pogojev upravičenosti do podpore. Ker so v prehodnem obdobju za podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, na voljo dodatna sredstva, se s predlagano spremembo daje priložnost za razvoj tudi majhnim kmetijam iz območij z naravnimi omejitvami (OMD), katerih pretežni del kmetijskih površin v uporabi predstavljajo trajni nasadi. Ocenjeno je, da imajo majhne kmetije s trajnimi nasadi poleg potenciala v povečanju proizvodnega obsega tudi potencial za rast v diverzifikaciji dejavnosti, potencial v dodajanju vrednosti kmetijskih proizvodov v okviru dopolnilne delavnosti in prek vključevanja v sheme kakovosti potencial v uporabi naprednih tehnologij in inovacij, nadalje potencial za izboljšanje okoljske učinkovitosti, pomembno pa je tudi njihovo prilagajanje podnebnim spremembam.

Analize so pokazale, da je v Sloveniji več kot 3000 majhnih kmetij, ki so uvrščene v OMD in katerih pretežni del kmetijskih površin v uporabi predstavljajo trajni nasadi. Ker so tudi te kmetije pomembne z vidika pridelave hrane, preprečevanja zaraščanja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja delovnih mest, se jih s predlagano spremembo vključuje v podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s čimer se bo prispevalo k njihovi ohranitvi in nadaljnjemu razvoju.

Poleg spremembe pogojev upravičenosti se s predlogom spremembe uredbe zvišujejo tudi razpoložljiva sredstva. Zaradi poenostavitve izvedbe podukrepa se spreminja vsebina obveznosti, ki so povezane z ohranjanjem kmetovanja, spreminja se tudi vsebina dokazovanja izvajanja poslovnega načrta.

Uvrstitev novega projekta Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID-19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila projekt 2330-21-0023 »Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID-19«.  

Namen projekta je preprečitev padca cen vina in neravnovesja na trgu z vinom, s čimer se bo lahko ohranil obseg vinogradniških površin in tradicija vinarstva v Sloveniji. Pridelovalci vina, ki so utrpeli izpad prodaje zaradi omejitev izvajanja dejavnosti, ki izhajajo iz ukrepov varovanja zdravja ljudi, v času razglasitve epidemije bolezni COVID-19, bodo s pomočjo programa lahko nadaljevali s pridelavo vina tudi v naslednjih letih.

Cilj projekta pa je je umik določenih količin vina, ki se ne tržijo, v obliki krizne destilacije tega vina v industrijski alkohol ali alkohol za medicinske namene (za popolno stabilnost trga bi bil potreben trajni umik cca 6 milijonov litrov vina), in pa v obliki kriznega skladiščenja, s katerim se določena količina začasno umakne s trga (začasni umik približno 4 milijonov litrov vina za obdobje 6 do 12 mesecev).

Izhodiščna vrednost projekta je 6,2 milijona evrov, od tega 5,1 milijona evrov proračunskih sredstev, dodatno so upoštevana lastna sredstva upravičencev v višini 1,1 milijona evrov.

Stališče RS do Predloga uredbe Sveta o spremembi uredb glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah znotraj in zunaj Unije

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi uredb glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah znotraj in zunaj Unije.

Republika Slovenija meni, da je pri obravnavi predloga uredbe Sveta treba upoštevati mnenja držav članic, ki jih predlog neposredno zadeva. Republika Slovenija bo spremljala obravnavo predloga uredbe Sveta s horizontalnega vidika in predlog akta podpira.

Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Stališče RS do sprememb dodelitve ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Kraljevino Maroko

Vlada je sprejela stališče RS do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter njegovega Protokola o izvajanju.

S tem aktom se spreminja Uredba Sveta Evropske unije (EU) o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Kraljevino Maroko ter njegovega Protokola o izvajanju. Ribolovne možnosti, dodeljene Združenemu kraljestvu, se od 1. januarja 2021 prerazporedijo med države članice in sicer sorazmerno s prvotno dodelitvijo kvot.

Republika Slovenija predlog akta podpira.

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 3.679.860,37 evrov in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2020 v znesku 3.679.776,76 evrov in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 83,61 evrov.

Vlada je podelila nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., razrešnico za leto 2020 (z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu).

Vlada se je seznanila tudi s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov.

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), in sicer od 15. 9. 2021 do imenovanja direktorja na podlagi razpisa, vendar najdlje za eno leto, to je najdlje do 14. 9. 2022.

Na podlagi Zakona o zavodih je Vlada s 14. 9. 2020 razrešila dosedanjega direktorja ZGS pred potekom časa, za katerega je bil imenovan. Na podlagi predčasne razrešitve direktorja ZGS in zaradi neimenovanja novega direktorja na podlagi razpisa, objavljenega dne 28. 1. 2021 in razpisa objavljenega dne  22. 3. 2021 je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skladno s z Zakonom o zavodih predlagal Vladi, da s 15. 9. 2021 ponovno imenuje mag. Janeza Logarja za vršilca dolžnosti direktorja ZGS, in sicer do imenovanja direktorja ZGS, vendar najdlje za eno leto, to je najdlje do 14. 9. 2022.

Predlagani kandidat mag. Janez Logar, magister znanosti s področja krajinske arhitekture, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, trenutni vršilec dolžnosti direktorja, ima več kot 26 let delovnih izkušenj na Zavodu za gozdove Slovenije. Na podlagi navedenega minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.