Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti ministrstva v zvezi s Covid-19 pri izvajalcih socialno varstvenih storitev

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ves čas zelo pozorno spremljamo razmere v zvezi s Covid-19 in sproti sprejemamo in prilagajamo ukrepe s katerimi bi čim bolj preprečili in ublažili posledice Covid-19. Tako smo doslej, tudi za zaščito in pomoč stanovalcem v domovih za starejše občane in pri drugih izvajalcih socialno varstvenih storitev, sprejeli številne ukrepe.

Na ministrstvu ocenjujemo, da so izvajalci socialno varstvenih storitev (izvajalci) veliko bolje pripravljeni na četrti val, saj so imeli v tem času na voljo številna izobraževanja, prav tako jim je ministrstvo pomagalo s številnimi ukrepi in finančno pomočjo. Izvajalci imajo izkušnje iz prvih treh obdobij, predvsem pa bo po našem mnenju ključna precepljenost.

Po podatkih, ki smo jih v sodelovanju s Skupnostjo socialno varstvenih zavodov (SSZS) zbrali sredi meseca junija, v domovih za starejše in v posebnih socialnovarstvenih zavodih delež cepljenih stanovalcev znaša 83 odstotkov. V tem deležu niso všteti tisti, ki so Covid-19 preboleli in se še niso cepili. Delež med zaposlenimi znaša okoli 50 odstotkov, prav tako v to številko niso zajeti tisti, ki so Covid-19 že preboleli in še niso bili cepljeni. Ministrstvo bo podatke o številu cepljenih ponovno pridobilo v septembru.

Na ministrstvu domove in zaposlene ves čas pozivamo k cepljenju. Ves čas poteka tudi promocija cepljenja. V zadnjem obdobju so bila v sodelovanju s SSZS izvedena tri izobraževanja v povezavi z informiranjem in spodbujanjem cepljenja: eno z ekipo Covid-19 sledilnika, kjer so strokovnjaki odgovarjali na dileme v povezavi s cepljenjem, ter dve izobraževanji v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), za različne profile zaposlenih. Domovi so bili pozvani tudi, da uporabijo vse razpoložljive poti za promocijo cepljenja (oglasne deske, predstavitve v posameznem domu, interne TV in druge poti).  

Navodila in protokoli delovanja za izvajalce veljajo ves čas okužbe s Covid-19, kot tudi vsi zaščitni ukrepi, ki se morajo izvajati tudi v času, ko pri izvajalcu ni okužbe. Po vsakem valu okužb z izvajalci naredimo oceno ukrepov in predloge za dopolnitve navodil in ukrepov, s katerimi seznanimo tudi zdravstveno stroko (Ministrstvo za zdravje in NIJZ).

Navodila in priporočila izvajalcem se redno dopolnjujejo, izvajalci pa imajo na voljo tudi usposabljanja in svetovanja koordinatorjev Ministrstva za zdravje. Stanju okužb prilagajamo tudi pogostost videokonferenc z izvajalci (po potrebi se sklicujejo tudi tedensko). V zvezi s pripravo na četrti val smo že začeli z izvajanjem videokonferenc, na katerih sodelujejo predstavniki obeh ministrstev ter strokovnjaki iz različnih obravnavanih področij. Na zadnji videokonferenci je sodelovalo 150 udeležencev.

Izvajalci poudarjajo, da so jim pri obvladovanju okužb v veliko pomoč ukrepi, ki jih je Vlada RS zagotovila v okviru interventnih zakonov in ki so omogočili nove zaposlitve na osnovni in socialni oskrbi, dodatke za plačilo kadra v pogojih epidemije, povrnitev stroškov zaščitne opreme, možnost organizacije zunanjih rdečih con in drugo.

Ukrepi, ki jih financira ministrstvo in veljajo do konca letošnjega leta:

 • dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni
 • enomesečna strateška zaloga varovalne opreme 
 • varovalna oprema za zaposlene v sivi in rdeči coni (samo za osnovno in socialno oskrbo) in dezinfekcija 
 • kritje izpada dohodkov zaradi nezasedenosti kapacitet 
 • strošek vzpostavitve zunanje rdeče cone 
 • povračilo oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo 
 • povračila stroškov dela za začasne razporeditve zaposlenih
 • dodatek za neposredno delo z uporabniki, obolelimi za covid-19 za zaposlene, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca
 • kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu 
 • pomoč izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoči na domu 
 • sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego pri izvajalcih storitve institucionalnega varstva v javni mreži.

Za zagotavljanje dodatnega kadra na osnovni in socialni oskrbi na področju institucionalnega varstva je bila izdana Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži. Izvajalcem so bili izdani sklepi o obsegu sredstev za financiranje dodatnega kadra za obdobje dveh let v skupni višini 29 milijonov evrov. Na tej podlagi so (bila) zagotovljena sredstva za 620 dodatnih zaposlitev za vse izvajalce institucionalnega varstva v javni mreži, pri čemer je 550 dodatnih zaposlitev v domovih za starejše. Uredba velja do avgusta 2022.

Tako je bilo v obdobju od 22. 8. 2 020 do 31. 5. 2021 preko sklenjenih pogodb o zaposlitvi v socialno varstvenih zavodih dodatno zaposlenih povprečno mesečno 535 ljudi. 

Z namenom učinkovitega preprečevanja širjenja koronavirusa in drugih nalezljivih bolezni v domovih za starejše v prihodnje, potekajo aktivnosti za modernizacijo obstoječe infrastrukture institucionalnega varstva in za zagotavljanje novih zmogljivosti: 

 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo React EU je namenjen javnim socialnovarstvenim zavodom za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti varno bivalno okolje v primeru izbruha epidemije. Zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za obdobje od 2021 do 2023. Na prvi rok smo prejeli 39 vlog. Drugi rok je 27. 8. 2021.  
 • Prav tako je v proračunu RS za letošnje in prihodnje leto zagotovljenih 30 milijonov evrov za investicije v domove za starejše. 
 • V okviru Načrta za okrevanje in odpornost tudi načrtujemo sredstva v višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše. 
 • Ustrezna infrastruktura in dodatna mesta v domovih za starejše se bo v prihodnjih letih zagotovila tudi s podelitvijo koncesij: • marca letos so bile že podeljene koncesije za 1285 novih mest za celotno območje Slovenije, •  24. 6. 2021 je bil  objavljen nov Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest.