Skoči do osrednje vsebine

V veljavi Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo in ZPIZ-2J

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) je bil v Uradnem listu RS objavljen 23. julija 2021, vzpostavlja pa enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo. V Uradnem listu je bil objavljen tudi Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki ponovno uvaja pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

ZINDPP zagotavlja izplačilo dodatka za nazaj osebam, ki do te pravice niso bile upravičene, ker so prejemale dodatek za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na podlagi ZINDPP se slepim osebam, ki so bile zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če so kadar koli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2  izpolnjevale pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga niso prejele, ker je eden od staršev ali druga oseba  prejemal dodatek za nego otroka, izplača znesek v višini 300 evrov in sicer za vsak mesec, ko so izpolnjevale pogoje.

Pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi vloge in sicer v enem letu od uveljavitve tega zakona. V primeru smrti upravičenca, lahko vlogo vložijo njegovi pravni nasledniki. Znesek neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo bo na podlagi vloge izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen tudi ZPIZ-2J, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 13. julija 2021. Sprejeta novela ZPIZ-2J  je ponovno uvedla pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

ZPIZ-2, ki je bil sprejet leta 2012, je v primeru invalidnin za telesno okvaro ohranil pravice, ki so jih posamezniki na tej podlagi že uživali do njegove uveljavitve in zagotavljal njihovo nadaljnje izplačevanje, hkrati pa omogočal, da se pravica do invalidnine vse do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki naj bi uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko pridobi le za tiste telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Predpisi s področja varstva invalidov, ki bi celovito in sistemsko uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar še niso bili sprejeti, zato se z novelo ZPIZ-2J do uveljavitve predpisov s področja invalidov ponovno omogoča pridobitev pravice do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela ter bolezni. Sprejeta novela ZPIZ-2J tudi omogoča, da se pri priznavanju pravice uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar, če bi bili le-ti v vmesnem času sprejeti.