Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 87. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 87. redni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta določa višino prispevka, začetek plačevanja prispevka in obdobje plačevanja prispevka za zavezance iz sektorja pridelave in predelave sadja, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Uredba določa višino prispevka od kmetijskih površin, ki se obračuna nosilcem kmetijskih gospodarstev in znaša za vse sadne vrste 20 evrov na ha intenzivnega sadovnjaka in višino prispevka od sadja za predelavo, ki znaša 1,50 evra na tono sadja za predelavo. Prispevek se za koledarska leta 2021, 2022 in 2023 začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o  prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo in se obračunava do 31. decembra 2023.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije  za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ker zakonodajni postopek v zvezi z zakonodajnimi predlogi Evropske komisije o Skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2020 ni bil zaključen pravočasno, da bi lahko države članice in Evropska komisija pripravile vse potrebne vsebine za uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021, kot je sprva predlagala Evropska komisija, se izvajanje PRP za obdobje 2014–2020 podaljšuje za dve leti. Z namenom zagotavljanja nepretrganosti izvajanja PRP za leti 2021 in 2022, je bilo Sloveniji dodeljenih dodatnih 244.715.217,00 evrov sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Prav tako so bila Sloveniji za spopadanje s krizo zaradi COVID-19 zagotovljena sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij v višini 73.294.157,00 evrov, ki se morajo uporabiti za financiranje ukrepov, namenjenih odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju gospodarstva v skladu s cilji okoljskih in podnebnih zavez Unije ter novimi ambicijami iz evropskega zelenega dogovora. Slovenija bo v svojem PRP določila 100 odstotno stopnjo prispevka EKSRP.

Omenjena uredba se tako spreminja in dopolnjuje zaradi podaljšanja izvajanja PRP 2014–2020 in dodatnih sredstev ter s tem povezane 10. spremembe PRP 2014–2020, ki je v postopku potrjevanja na Evropski komisiji.

Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2021/2022

Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2021/2022 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep se izdaja za namen izvajanja ukrepa podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin. Ukrep je določen s predpisi Evropske unije in se v celoti financira iz EU sredstev.

  • Sklep se izda vsako leto, z njim se določijo vrednosti priznanih stroškov prestrukturiranja vinograda (glede na zahtevnost prestrukturiranja in izvedene faze prestrukturiranja) in priznane vrednosti izpada dohodka (če se prestrukturiranje izvaja na površini, kjer je bil vinograd, se pridelovalcu za 3 leta do rodnosti prizna izpad dohodka s te površine; oziroma za 2 leti v primeru precepljanja).

Na podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu v okviru kontrole na kraju samem agencija določi višino podpore, do katere je posameznik upravičen.