Skoči do osrednje vsebine

Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj

Direkcija Republike Slovenije za vode je z izbranim izvajalcem del Hidrotehnik d. d. Ljubljana v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d. o. o. sklenila pogodbo za »Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj«, v okviru katere bo izvedena rekonstrukcija obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na odseku dolžine približno 200 metrov in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo.

Urejanje terena ob reki

Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj | Avtor DRSV

Dotrajano obrežno zavarovanje bo nadomeščeno ali dopolnjeno z novim protipoplavnim zidom iz kamna v betonu ter visokovodnim nasipom. Most in stopnice bodo protipoplavno zaščitene z aluminijastimi lamelami, ki bodo uporabljene ob alarmu v primeru visokih voda. Za gradbeni nadzor je bil izbran izvajalec MOST INŽENIRING, d. o. o.. Vrednost pogodbenih del znaša okvirno 340 tisoč evrov. Projekt bo zaključen najkasneje do konca septembra 2021.

Projekt v vasi Kuželj na Kolpi se izvaja v okviru projekta Frisco 2.3 – Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti – Gradbeni ukrepi na porečjih Drave in Kolpe programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška in predstavlja enega izmed štirih ukrepov obeh držav na rekah Drave in Kolpe. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje izzivov, ki so na obmejnem območju prepoznani kot skupni, pri čemer se uporabijo potenciali za rast in krepitev sodelovanja za celotni enotni razvoj Evropske unije.

Pri projektu FRISCO 2.3 sodelujeta partnerja Podjetje za upravljanje z vodami Hrvatske vode iz Republike Hrvaške kot vodilni partner in Direkcija Republike Slovenije za vode kot projektni partner iz Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014 – 2020 (85 %) in projektna partnerja iz lastnih sredstev (15 %).