Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 85. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 85. redni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020

Vlada se je seznanila s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost. V letu 2020 se je varuh usmeril na spremljanje prireje in proizvodnje mesa in mesnih izdelkov, pridelave in predelave sadja in zelenjave, prireje in predelave mleka, proizvodnje drugih živi, komuniciranje z deležniki in javnostjo.

V letu 2020 je varuh ugotovil, da se še vedno pojavlja različno razumevanje deležnikov glede nedovoljenih ravnanj v zakonu za isto dejanje. Na verigo preskrbe s hrano je v preteklem letu zelo vplivala epidemija covida-19. Še dodatno se je pokazala šibkost verige in samostojno nastopanje deležnikov brez ustreznega povezovanja. Izpostavil je tudi, da se problematika varuha s spremembami zakona o kmetijstvu ne zmanjšuje. Formiranje dveh institucij je po njegovem mnenju neracionalno.

Varuh priporoča, da se vsa nedovoljena ravnanja še naprej prijavljajo njemu ali pa Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence. Le pravočasno odkrivanje in prijavljanje bo zmanjšalo število nedovoljenih ravnanj. Za izboljšanje ravnovesja v verigi preskrbe s hrano je ključno povezovanje med deležniki.

Mnenje Vlade o pobudi za presojo ustavnosti členov Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Vlada je sprejela mnenje o pobudi za presojo ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Vlada je ocenila, da je pobuda za presojo ustavnosti neutemeljena.

Ukrep zmanjšanja populacije divjih prašičev je del strateškega pristopa k obvladovanju afriške prašičje kuge v Evropski uniji, ki je bil razvit z namenom vzpostavitve usklajenih ukrepov kot odziv na epidemiološke razmere v zvezi z afriško prašičjo kugo v EU. Zmanjšanje populacije divjih prašičev in stabilizacija gostote populacije divjih prašičev še pred  pojavom afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih v Republiki Sloveniji so nujni, tako pri zmanjševanju verjetnosti izpostavljenosti populacije virusu APK kot pri prizadevanjih, potrebnih za morebitne nujne ukrepe po vnosu APK.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta glede vključitve avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta glede vključitve avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode.

Z aktom se spreminja že sprejeta uredba o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot unije za obdobje 2021–2023. Do spremembe je prišlo zaradi umika britanskih čezmorskih ozemelj iz trgovinskega sporazuma Evropske unije s čezmorskimi državami in ozemlji ter prenehanja veljavnosti dodatnih protokolov z Norveško in Islandijo. Z urebo se predlaga opustitev uvozne dajatve za nekatere ribiške proizvode.

Predlog uredbe nima posledic za proračun Republike Slovenije, zmanjšuje pa prihodke v proračun EU.

Sprejem uredbe ne bo vplival na slovensko predelovalno industrijo.