Skoči do osrednje vsebine

Najava popravka JR za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma v petek 9. 7. 2021 v Uradnem listu RS na podlagi Spremenjene odločitve o podpori št. 15-1/1/MDDSZ/2 (št. dokumenta 3032-118/2021/11 z dne 7. 7. 2021) objavilo popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

Navedeni javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU - ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.


Popravek se bo nanašal na spremembo pogoja za kandidiranje na javnem razpisu, na način, da pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji ne bodo sklenjene do izpolnitve pogoja javnega razpisa, da se lastništvo zemljišča glasi na Republiko Slovenijo oziroma do skrajnih rokov, ki bodo določeni v javnem razpisu. V primeru, da lastništvo ne bo urejeno do omenjenih datumov, ministrstvo s prijaviteljem ne bo podpisalo pogodbe o sofinanciranju.
Poleg tega vas obveščamo, da bomo zamaknili datum za oddajo vlog na 1. rok, datum odpiranja teh vlog ter datume za posredovanje vprašanj in priprave oz. objave odgovorov v zvezi z javnim razpisom.


Vprašanja je možno posredovati po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo« za 1. rok do 9. 7. 2021. Zadnji odgovori za 1. rok bodo objavljeni na spletni strani ministrstva najkasneje do 15. 7. 2021.