Skoči do osrednje vsebine

Šesta seja Sveta za živinorejo

Danes je v obliki videokonference potekala 6. seja Sveta za živinorejo, ki sta se je udeležila minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Aleš Irgolič.

Državni sekretar Aleš Irgolič je člane Sveta uvodoma seznanil z aktivnostmi ministrstva in izpostavil, da je v okviru zasedanja ministrov EU za kmetijstvo in ribištvo 28. in 29. 6. 2021, zadnjega  zasedanja pod portugalskim predsedstvom,  bil potrjen kompromisni dogovor o reformi SKP. Dogovor obsega vse tri zakonodajne predloge (Uredbo o strateških načrtih, dopolnitev Uredbe o skupni ureditvi trgov ter Horizontalno uredbo). Formalna potrditev političnega dogovora bo mogoča šele v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ko bodo rešena še zadnja tehnična vprašanja.

Na področju zelene arhitekture je med drugim dogovorjen minimalni obseg sredstev za neposredna plačila za sheme za okolje in podnebje določen v višini 25%, države članice pa bodo imele na voljo določeno prožnost v prvih dveh letih za preprečevanje neporabljenih sredstev. V okviru sredstev za razvoj podeželja bo za cilje s področja okolja namenjenih 35%.

Dogovor je tudi usmerjen v večjo ciljno naravnanost neposrednih plačil. Države članice bodo med drugim morale doseči vsaj 85% notranje konvergence do leta 2026, kar pomeni, da se bodo do te vrednosti morale poenotiti višine neposrednih plačil.

MKGP je pripravil Strateški načrt, ki  bo v javni obravnavi od 2. 7. do 15. 8. 2021, v tem času bodo potekale tudi javne predstavitve po Sloveniji. Člani Sveta so podali prve odzive na sam strateški načrt,  med katerim  so izrazili pomisleke zaradi predloga za  prenos sredstev iz I. v II. steber.

Svet je nadalje podal pozitivno mnenje k vpisu pasme bosanski planinski konj v seznam avtohtonih pasem v Sloveniji. Vlogo za priznanje je na ministrstvo poslalo Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj. Članom sveta je bil predstavljen strokovni elaborat o izvoru in lastnostih te pasme, ki utemeljuje izpolnjene predpisane kriterije za priznanje avtohtone pasme z Zakonom o živinoreji ter Pravilnikom o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji.

Nadalje je tekla razprava o problematiki v prašičereji glede evidentiranja zakolov prašičev, podatkov v raznih evidencah, različnih interpretacij teh podatkov, poudarjena je bila potreba po združevanju rejcev zaradi boljšega položaja v verigi. Ministrstvo predlaga še eno srečanje, kjer bodo sodelovali strokovnjaki s področja prašičereje – MKGP – Direktorata za kmetijstvo ter za hrano in ribištvo in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Predstavljena problematika evidentiranja zakolov prašičev bo tedaj združena tudi s temo o masnih bilancah, na katero se navezuje.

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, ustanovljeno na podlagi Zakona o živinoreji, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (vse - Biotehniška fakulteta), doc. dr. Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (oba Kmetijski inštitut Slovenije), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ - Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (oba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)