Skoči do osrednje vsebine

Začela se bo uporabljati novela Zakona o prijavi prebivališča

Novela Zakona o prijavi prebivališča je bila sprejeta 27. marca 2021, uporabljati pa se začne 27. junija 2021. Ta dan se začne uporabljati tudi Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča, ki določa normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju oziroma delu stavbe, namenjene nastanitvi.

Preprečevanje fiktivnih prijav

Cilj novele je zagotovitev dodatnih vzvodov za preprečevanje fiktivnih prijav, zlasti prijav večjega števila posameznikov na naslovih, kjer prebivanje takšnega števila oseb ni mogoče.

Kot pomemben element preprečevanja fiktivnih prijav se ponovno uvaja krajevna pristojnost za prijavo. Posameznik bo vlogo sicer lahko oddal tudi prek spleta, vendar bo prijavo opravila upravna enota, na območju katere je naslov prijave. Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, lažje bodo sledile prijavam na svojem območju, hkrati pa se ne bo moglo več zgoditi, da bi posameznik, ki s prijavo na eni upravni enoti ne bi uspel, to lahko izvedel na drugi.

Ob vsaki prijavi prebivališča bo uradna oseba dolžna preveriti naslov, ki ga posameznik prijavlja. Tako bo preverjala tudi podatek o dejanski rabi (ki mora biti stanovanjska), uporabni površini in številu že prijavljenih oseb na tem naslovu. Podatki bodo iz evidenc Geodetske uprave RS na razpolago neposredno v registru stalnega prebivalstva.

Normativ kvadrature uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju je najmanj 8 m2 uporabne površine na prijavljeno osebo, na naslovih stanodajalcev pa 6 m2 na prijavljeno osebo. Površinski standardi ne veljajo za naslove delov stavb za posebne družbene skupine oziroma za posebne namene (na primer stavbe za bivanje starejših, študentov in otrok, za zavetišča za brezdomce, bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, zapore, delovno-varstvene in druge institucionalne namestitve, druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje).

Zavrnitev prijave prebivališča

Če pogoji za prijavo ne bodo izpolnjeni (ni določena ustrezna raba, ne bo določena hišna številka, večje število prijavljenih oseb glede na uporabno površino dela stavbe, posameznik ne predloži dokazila o pravici do prebivanja na naslovu), bo upravna enota uvedla skrajšani upravni postopek. Posameznik bo prejel poziv k dopolnitvi vloge, da v roku osmih dni predloži dokazilo, da je pristopil k urejanju podatkov v evidencah Geodetske uprave RS oziroma predloži dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu. Če ga ne bo predložil, mu bo upravna enota izdala odločbo o zavrnitvi prijave prebivališča.

Če bo stranka predložila dokazilo, da podatke ureja (vpis stavbe v kataster stavb, vpis sprememb podatkov katastra stavb, določitev hišne številke ali številke stanovanja), bo na naslovu, ki ga prijavlja, začasno prijavljena. Če pogoji za prijavo prebivališča v obdobju enega leta ne bodo izpolnjeni, bo posamezniku izdana odločba o zavrnitvi prijave prebivališča.

Izjeme

Izjema velja za prijavo prebivališča otroka. Otroci bodo prijavljeni na naslov že prijavljenega starša, tudi če pogoji za prijavo ne bodo izpolnjeni (na primer premajhna kvadratura glede na število že prijavljenih oseb). Izjema velja tudi za prijavo ožjih družinskih članov že prijavljenih posameznikov, vendar se bo zanje opravilo dodatno preverjanje v postopku preverjanja resničnosti prijave (ali na naslovu, ki ne izpolnjuje pogojev za prijavo, tudi dejansko prebivajo).

Druge novosti

Novela odpravlja v praksi zaznane pomanjkljivosti, ki se nanašajo na prijavo prebivališča otrok in tujcev, koncepta prej veljavnega zakona pa ne spreminja.

Dopolnjuje se možnost prijave zakonskega prebivališča za otroke v rejništvu in tujce z urejenim statusom, če so ti žrtve trgovine z ljudmi.

Poenostavlja se možnost prijave stalnega prebivališča v domovih starejših, kjer se izvaja institucionalno varstvo. To poteka prek poenostavljenega postopka ugotavljanja stalnega prebivališča, kar ne vpliva na sofinanciranje bivanja, če je bilo prejšnje stalno prebivališče takšne osebe na območju druge občine.