Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za objavo popravka članka, objavljenega v spletnem Spieglu

Ministrstvo za kulturo je zahtevalo popravek članka z naslovom "Der Möchtegern-Orbán", ki je bil 17. junija 2021 objavljen na spletni strani časopisa Der Spiegel. Zahtevo za popravek članka objavljamo v slovenskem in angleškem jeziku.

Zahteva za popravek v slovenskem jeziku

Spoštovani!

Ministrstvo za kulturo RS objavlja zahtevo za popravek vašega članka, objavljenega na spletni strani časopisa Spiegel 17. junija 2021 z naslovom "Der Möchtegern-Orbán".

Članek vsebuje več neresničnih podatkov, na katere opozarjamo:

"… hkrati je očitno, da želi premier Janša svojo državo preoblikovati v avtoritarni sistem po madžarskem vzoru. Zaradi tega so razmere še bolj nevarne …"

Ni res, da želi premier Janša Slovenijo "preoblikovati" v avtoritarni sistem. Vlado Republike Slovenije sestavljajo politično raznolike stranke. Pri  sprejemanju zakonodaje je vlada odvisna od glasov dveh strank, ki pripadajo evropski družini ALDE.

"… menja se vodilno osebje slovenske javne radiotelevizije …"

Vodilno osebje RTV Slovenija ni bilo zamenjano. Direktorica televizije in direktor radia ostajata ista. Imenovan je bil novi generalni direktor, a ne zato ker naj bi se prejšnjega odstavilo. Novi generalni direktor RTV Slovenija je bil redno imenovan, in sicer potem ko je prejšnjemu direktorju potekel mandat. Novi generalni direktor nima nobenih povezav s sedanjo vlado ali vladajočo stranko. Programski svet (ki izvoli generalnega direktorja) ga je izvolil z veliko večino – tudi programski svetniki, ki jih je imenovala prejšnja vlada, so podprli novega kandidata.

"… Vlada odreka finančna sredstva tiskovni agenciji …"

Vlada je naredila vse, kar je v njeni moči, da ponovno vzpostavi financiranje Slovenske tiskovne agencije, navkljub vztrajanju direktorja agencije, da ne preda dokumentov, ki bi Vladi omogočili oceno sredstev, ki jih agencija potrebuje za opravljanje javne službe. Ministrstvo za kulturo poskuša pravni spor rešiti z novo uredbo, ki natančno določa, katere naloge opravlja agencija v okviru javne službe.

"… Janša s pomočjo madžarskih vlagateljev skuša zgraditi vladi prijazne medije …"

Vlada Republike Slovenije se ne ukvarja z madžarskimi (ali drugimi) naložbami v zasebne medije. V prostotržni družbi razmerja med pravnimi osebami zasebnega prava niso v sferi vladnega odločanja, razen ko gre za vprašanje medijskih koncentracij.

Zahteva za popravek v angleškem jeziku

Dear Sir or Madam,

The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia is issuing a request for a correction of your article published on the website of Spiegel newspaper on 17. 6. 2021 originally titled " Der Möchtegern-Orbán".

The article contains several factual errors which we are pointing out.

"... at the same time, it is obvious that Prime Minister Janša wants to transform his country into an authoritarian system based on the Hungarian model. That makes the situation even more dangerous ..."

There is absolutely no truth or indication that Prime Minister Janša is trying to »transform« Slovenia into an authoritarian system. The Government of the Republic of Slovenia consists of politically diverse parties and relies on votes of ALDE parties to pass any legislative act.

" ... the executive staff of Slovenia's public broadcasting company is being replaced ..."

The executive staff of RTV Slovenija were not replaced. The director of television service of RTV Slovenija and director of radio service of RTV Slovenia remain the same. A new director general was named, however the previous one was not replaced. RTV Slovenija was named after the previous general director completed his full term of office. The new director general has absolutely no ties to the current government or the ruling party. The programming council (which elects the director general) selected him with an overwhelming majority – in fact even people who were placed in the programming council by the previous left-wing government voted for the new candidate and against Igor Kadunc, who ran for reelection.

"... the state news agency's money is being cut ..."

The Government is doing everything in its power to reinstate funding to the Slovenian news agency, despite the director's insistence on not handing over the documents, that would allow the Government to make a proper assessment of fund allocation for STA's public service. The Ministry of culture is trying to resolve the dispute by a new regulation that would specify more roubstly what tasks the public service entails.

"... at the same time Janša tries to build up a government-friendly press area with the help of Hungarian investors ..."

The Government is not involved in any Hungarian (or any other) investment in private media. In a free market society investment among private players are not a part of Government’s decision making, except when it comes to assessment of possible media ownership concentrations.