Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 82. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 82. seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu RS.

S spremembo Uredbe je omogočeno sofinanciranje izvedbe ukrepov v prehodnem obdobju izvajanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 – to je v letih 2021 in 2022. Spremembe se nanašajo tudi na spremenjene evropske predpise za izvedbo ukrepov; spreminja se višina razpoložljivih sredstev kot posledica povečanja le-teh za izvajanje v prehodnem obdobju. Nadalje se uvaja elektronski vnos vlaganja vlog Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo sanacije gozdov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire. Uredba omogoča ZGS vložitev treh vlog v tekočem letu.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

S spremembo Uredbe se omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov v prehodnem obdobju izvajanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 – torej v letih 2021 in 2022. Posodablja se navedba evropskih predpisov za izvedbo, uvaja se elektronski vnos vlaganja vlog Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo sanacije gozdov. S tem se zmanjšujejo administrativne ovire. Uredba omogoča ZGS vložitev treh vlog v tekočem letu.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Skupna vrednost Programa ukrepov v čebelarstvu v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 trenutno znaša 2.280.000 evrov, od tega 760.000 evrov na posamezno programsko leto. Na nivoju Evropske unije se bile sprejete pravne podlage, na podlagi katerih bodo za leti 2021 in 2022 za slovenski Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022 na voljo dodatna finančna sredstva. Skupna višina evropskih sredstev bo v letih 2021 in 2022 za Slovenijo znašala 649.455 evrov/leto. Slovenija zagotovi enakovredno višino sredstev (649.455 evrov/leto). Za triletno programsko obdobje bo po novem skupna vrednost Programa ukrepov v čebelarstvu v RS v letih 2020-2022 znašala 3.357.820 evrov.

S sprememb uredbe se uvajajo novi ukrepi: sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev, sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni, aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu, podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja. Uvajajo se tudi določene spremembe in dopolnitve obstoječih ukrepov.

Republika Slovenija je Program ukrepov na področju čebelarstva v letih 2020-2022 z vključenimi dodatnimi sredstvi, novimi ukrepi, spremembami in dopolnitvami obstoječih ukrepov, posredovala na Evropsko komisijo letos spomladi.

Stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV). Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino. Republika Slovenija tudi nima zadržkov v zvezi s sprejetjem predlaganih resolucij OIV na prihodnji Generalni skupščini Mednarodne organizacije za trto in vino (12. julij 2021).

OIV je medvladna znanstvena in tehnična organizacija, dejavna v sektorju vinske trte, vina, pijač na osnovi vina, namiznega grozdja, rozin in drugih proizvodov vinske trte. Cilji OIV so: obveščanje o ukrepih, pri čemer se lahko upoštevajo pomisleki pridelovalcev, potrošnikov in drugih akterjev v sektorju proizvodov iz trte in vina, pomoč drugim mednarodnim organizacijam, ki se ukvarjajo z dejavnostmi standardizacije, in prispevanje k mednarodnemu usklajevanju obstoječih praks in standardov.

O osnutkih resolucij, ki bodo na naslednji generalni skupščini OIV predložene v glasovanje, so obširno razpravljali znanstveniki in tehnični strokovnjaki vinskega sektorja. Resolucije prispevajo k mednarodnemu usklajevanju standardov za vino in bodo določile okvir, ki bo zagotovil pošteno konkurenco pri trgovanju s proizvodi iz vinskega sektorja.

Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Agencijo Romunije za financiranje naložb v razvoj podeželja

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Sporazuma o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) in Agencijo Romunije za financiranje naložb v razvoj podeželja.

AKTRP ima dolgoletno zgodovino strokovnega sodelovanja s plačilnimi agencijami na področju kmetijstva v drugih državah članicah EU in kandidatkah. Med drugim poteka dolgoletno sodelovanje v obliki občasnih študijskih obiskov in pogoste izmenjave informacij o načinu strokovnega pristopa do obvez, ki jih plačilnim agencijam prinaša Skupna kmetijska politika.

AKTRP je prejela pobudo Agencije Romunije za finaciranje naložb v razvoj podeželja prejeli k še tesnejšemu, bolj formaliziranemu sodelovanju.

Vsebina sporazuma predvideva vzajemno strokovno izmenjavo znanja, stališč in izkušenj v zvezi s temami skupnega interesa, s poudarkom na novem programskem obdobju 2021–2027.

Podpisnika sporazuma bosta predstojnika plačilnih agencij s področja kmetijstva, na strani Republike Slovenije mag. Miran Mihelič, direktor AKTRP, in na strani Romunije Mihai-Liviu Moraru, generalni direktor Agencije Romunije za finaciranje naložb v razvoj podeželja.

Sporazum nima finančnih posledic.

Sklep o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

 Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.

V Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ustanovljen s Sklepom Vlade Republike Slovenije 30. 6. 2016, se imenujejo

Dva predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

  • Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo
  • Jožica Župec, vodja Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov;

Trije predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij:

  • Toni Balažič, glavni izvršni direktor Skupine Panvita,
  • Tatjana Zagorc, direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij,
  • Anita Jakuš, samostojna svetovalka pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij;

Dva predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:

  • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
  • Danilo Potokar, vodja Sektorja za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire pri Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji;

Ena predstavnica Zadružne zveze Slovenije:

  • Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo.

Člani Sveta za promocijo se imenujejo za pet let, sklep Vlade RS pa začne veljati 1. julija 2021.