Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za maj 2021

Ponovno objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za maj 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.024,24 evra). Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. junija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, regres za letni dopust, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije covid-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za maj 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 18,64 odstotka, v Policiji 28,91 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 26,33 odstotka.

Vlada RS je 19. maja 2021 sprejela sklep, s katerim je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFERAC (razen za lokalne skupnosti), tako da bodo plače v bodoče izplačane 10. delovni dan v mesecu, oziroma najkasneje do 15. v mesecu. Izplačilo plače za maj 2021 je 14. junija 2021.

Na podlagi tega sklepa se prehaja z akontativnega načina obračuna plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter povračil stroškov v zvezi z delom (npr. za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela …) za pretekli mesec, s poračunom odsotnosti in plačilom dodatkov za opravljeno delo v posebnih pogojih dela ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za predpretekli mesec, na obračun za pretekli mesec z že upoštevano dejansko prisotnostjo in opravljenim delom v posebnih pogojih dela v preteklem mesecu.

Pri izplačilu plače za maj 2021 je plača obračunana že na podlagi dejanske prisotnosti in tudi že z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v maju 2021, ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za maj 2021, hkrati pa je izveden tudi poračun odsotnosti in obračun dodatkov za delo v posebnih pogojih ter delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela še za april 2021. Posledično so plače za maj 2021, izplačane 14. junija 2021, višje kot bi bile sicer. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.