Skoči do osrednje vsebine

Predstavljeni ukrepi za revitalizacijo na vodah Štajerske

Direkcija Republike Slovenije za vode je organizirala 2. delavnico za revitalizacijske ukrepe na vodah Štajerske v okviru projekta LIFE-IP Natura.si.

Direkcija za vode (DRSV) kot partner v projektu LIFE-IP Natura.si skrbi za načrtovanje in izvedbo revitalizacijskih del na vodah na območju Štajerske, in sicer na treh pilotnih območjih: Volčeke (SI3000213), Dravinja s pritoki (SI3000306) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Z vidika trajnostnega urejanja voda si DRSV prizadeva k medsektorskemu sodelovanju in usklajevanju ciljev že v sklopu načrtovanja ukrepov, zato je predloge za ukrepe pripravila skupaj s partnerji s področja varstva narave, kmetijstva in gozdarstva. Zbranih 20 predlogov za revitalizacijske ukrepe, ki povezujejo cilje zmanjševanja poplavne ogroženosti, doseganja dobrega stanja voda in doseganja ugodnega stanja habitatov, je DRSV predstavila partnerjem na 2. delavnici za revitalizacijske ukrepe na vodah Štajerske. Konkretni revitalizacijski ukrepi naslavljajo odkupe zemljišč in sonaravne ureditve ter odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin.

V okviru delavnice so bili predlogi za revitalizacijske ukrepe obravnavani z vidika vpliva na stanje ohranjenosti ciljnih vrst, stanje voda in vodni režim. Vsak od partnerjev je pojasnil potrebe in učinkovitost, ki jih ukrepi predstavljajo za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov. Z vidika pridobivanja retenzijskih površin, vzpostavitve poplavnih struktur in sonaravnih ureditev predlagani ukrepi predstavljajo pozitiven doprinos k preprečevanju poslabšanja stanja voda in zmanjševanju poplavne ogroženosti.

Kot najbolj učinkovitih in potrebnih za izvedbo je bilo na delavnici dogovorjenih 14 ukrepov. Za izvedbo revitalizacijskih ukrepov na vodah Štajerske je v okviru projekta na voljo 850 tisoč evrov. Glede na razpoložljiva finančna sredstva pa bo potrebna nadaljnja prilagoditev predlaganih ukrepov.