Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 81. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 81. dopisni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Imenovanje članov Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela

Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela.

V Odbor za podeljevanje nagrade Zlata čebela se za mandatno dobo štirih (4) let,  od 11. junija 2021 do 10. junija 2025 imenujejo:

za področje kmetijstva predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

– član: Jure Čuš; višji svetovalec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

za področje ohranjanja narave predstavnica Ministrstva za okolje in prostor:

– članica: dr. Katarina Groznik Zeiler; sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor;

za področje čebelarstva predstavnik Čebelarske zveze Slovenije:

– član: dr. Peter Kozmus; svetovalec, Čebelarska zveza Slovenije;

za področje mednarodnih zadev predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve:

– član: Matjaž Florjanc Lukan; sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve;

za področje znanosti in raziskav predstavnik Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje:

– član: dr. Darko Mehikić; dr. med, specialist javnega zdravja; Center za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje;

za področje kulturne dediščine predstavnica Ministrstva za kulturo:

– članica: Natalija Polenec, direktorica, Slovenski etnografski muzej.

Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vlada je na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije in Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sprejela naslednji sklep:

  • v svetu javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije se kot predstavnica ustanovitelja razreši članica dr. Darja Majkovič.
  • za preostanek mandata sveta javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, do 10. 9. 2023, se v svet zavoda kot predstavnica ustanovitelja imenuje Maša Žagar.

Vlada Republike Slovenije na 79. redni seji dne 2. 6. 2021 pod točko 4 in ob sprejemu zapisnika 79. seje Vlade Republike Slovenije 10. 6. 2021 sprejela naslednji

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021

Vlada je Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje odloka se zagotovijo iz proračuna RS.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi izpada dohodka zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19, na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, zaradi najmanj 30 odstotnega izpada dohodka glede na povprečje zadnjih treh let 2017-2019. Vzroki za izpad dohodka so nezmožnost prodaje zalog krompirja, zmanjšana prodaja količin krompirja zaradi zaprtja sektorja HoReCa (hotelirstvo, restavracije, catering), zmanjšana prodaja količin krompirja v trgovine, javne zavode, povečanje stroškov zaradi daljšega skladiščenja in hlajenja krompirja. Izdelane so bile ocene na podlagi modelnih kalkulacij za jedilni krompir, ki so izkazale, da se je zaradi posledic covid-19 dohodek neto dodana vrednost (NDV) pri pridelavi jedilnega krompirja letine 2020 v primerjavi s povprečjem 2017–2019 zmanjšal za več kot 30 %. Pri doseženem pridelku krompirja med 30 tonami/hektar in 50 tonami/hektar pridelka 2020 je ocenjen izpad dohodka med 32 % in 62 %.

V skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 se bo upravičencem, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izdala informativna odločba.

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila:

  • v letu 2020 je pridelovalec krompirja vložil zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike in na njivskih površinah prijavil najmanj od vključno 0,5 ha jedilnega krompirja;
  • na dan uveljavitve tega odloka bo vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
  • na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
  • finančno nadomestilo se zniža za že prejeti mesečni temeljni dohodek v obdobju 1. 10. 2020 - 31. 3. 2021.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covid-19, zadnjič spremenjenim s sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covid-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov.

Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 1.200 evrov na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja. Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku ne sme presegati 20.000 evrov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo finančno pomoč uveljavljalo 606 upravičencev, kar znaša do 1.479.840 evrov, prijavljenih površin krompirja pa predvidoma do 1.355 hektarjev.