Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe za ureditev protipoplavnih ukrepov in za zmanjšanje ogroženosti Železnikov pred stoletnimi poplavami

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in predstavnik vodilnega partnerja izvajalca KOLEKTOR KOLING d.o.o. Marko Trampuž sta danes uradno podpisala pogodbo Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta "Protipoplavna ureditev Selške Sore - II. faza", ki zajema gradnjo pregrade in ureditev suhega zadrževalnika Pod Sušo v Zalem Logu. Vrednost pogodbe za izvedbo protipoplavnih ukrepov II. faze znaša 12.471.991,01 evrov, ocenjena vrednost celotne investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Železnikih pa znaša 34.304.077,17 evrov.

Vsi se spomnimo leta 2007, ko so močne in izdatne padavine zajele območje zahodne, severozahodne ter severne Slovenije in povzročile hiter porast pretokov rek. Pretoki so na območjih, kjer je bila škoda največja, presegli stoletne povratne dobe velikih pretokov. Posledica te ujme je bila ogromna gmotna škoda, izgubljena pa so bila tudi življenja ljudi.

Podpis pogodbe Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta "Protipoplavna ureditev Selške Sore - II. faza je plod večletnih prizadevanj Direkcije za vode za zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav Železnikov. DRSV je v postopku javnega naročanja k oddaji ponudbe povabila tri ponudnike. Po razvrstitvi ponudb glede na vnaprej postavljena merila, so člani strokovne komisije ugotovili, da je najugodnejša ponudba skupine podjetij J.V. KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija (vodilni partner), KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (partner) in RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje (partner).        

Ob podpisu pogodbe je direktor DRSV Roman Kramer poudaril, da sta vedno možni dve poti. »Tega usodnega dne, 18. septembra 2007, ko so Železnike prizadele katastrofalne poplave, se vreme ni ustavilo v tej dolini, ampak je šlo naprej. Tudi v Celju takrat prišlo do hude povodnje. Takrat sta bili dve občini na Celjskem pred dilemo kako naprej. Zakon o vodah lepo govori, da sta za poplavno varnost odgovorni tako država in lokalna skupnost, razmejitve Zakon o vodah ne daje in to je lepa osnova za sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in državo pri pripravi tako obsežnih projektov, kot je državna varnost,« je izpostavil Kramer in nadaljeval, da se Občina Železniki takrat ni odločila za pot sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo, ampak je ureditev prepustila zgolj državi, kar je sicer legitimno, vendar neustrezno. »Kot primer«, je nadaljeval Kramer, »pa se je Občina Celje odločila drugače in je aktivno pristopila k projektiranju in pripravi kohezijskega projekta. Rezultat tega je, da so bili protipoplavni ukrepi na področju Celja leta 2012 praktično že izvedeni, Občina Železniki pa je šele danes pri prvem podpisu pogodbe.«

Roman Kramer je izpostavil sodelovanje lokalnih skupnosti in države tudi v luči Načrta za okrevanje in odpornosti in razpoložljivih finančnih sredstev. »Direkcija za vode je pridobila okoli 300 milijonov evrov povratnih in nepovratnih sredstev za poplavno varnost. Ta sredstva bomo koristili na način, da se bodo celoviti ukrepi urejali tam, kjer bodo občine sklenile sporazum z direkcijo, da bodo pristopile k pripravi dokumentacije in gradbenega dovoljenja, direkcija pa bo nastopila kot investitor in izvedla ukrepe do konca leta 2025. Hitrejša in boljša pot je, ko lokalna skupnost in država delujeta z roko v roki,« je pojasnil direktor Direkcije za vode. 

Glede izgradnje druge faze protipoplavnih ukrepov pa je Kramer povedal: »V zadnjih 14 letih od poprave v Železnikih začenjamo z II. fazo, z izgradnjo suhega zadrževalnika, zmogljivosti milijon kubičnih metrov vode, ki zagotavlja normalne pretoke skozi Železnike in preprečuje velike vode. Vesel sem, da smo v tem času uspeli tudi rešiti vprašanja zemljišč za izgradnjo obvoznice. Upam, da smo začeli z izgradnjo pravočasno in da se katastrofalne poplave ne zgodijo pred zaključkom izgradnje, ki je predviden v letu 2023.«

Podpisana pogodba je zelo pomembna tako za Direkcijo za vode kot tudi za prebivalce Občine Železniki, saj bo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov zmanjšana poplavna ogroženost za skupno 343 prebivalcev, zmanjšano število poplavno ogroženih stavb za 102 in hkrati zmanjšano število poplavno ogroženih objektov, ki lahko povzročijo onesnaženje velikega obsega, za en objekt.

Direktor prodaje podjetja KOLEKTOR KOLING d.o.o. Marko Trampuž je ob tem dodal: »V imenu konzorcija želim izraziti zadovoljstvo, da bomo sodelovali pri projektu, ki bo bistveno pripomogel pri povečanju poplavne varnosti Železnikov pred visokimi vodami. Projekt, ki je razdeljen na tri odseke, v fazi izvedbe predvideva preložitev regionalne ceste Podrošt—Češnjica, gradnjo mostu čez pregrado, ureditev in poglobitev struge reke Sore ter izgradnjo pregrade.  Z današnjim podpisom pogodbe pa smo se s partnerji zavezali dela opraviti strokovno, natančno in kvalitetno ter tukajšnjim prebivalcem omogočiti kvalitetnejše bivanje predvsem pa varnejše življenje.«

Župan Občine Železniki Anton Luznar pa je na novinarski konferenci dejal, da je podpis pogodbe za Železnike velikega pomena. »Končno se bodo dela začela izvajati tudi na terenu in ne bodo obstajala samo na papirju. Zasluga te vlade in direktorja Direkcije za vode je, da okoljevarstveno soglasje ni več potrebno, tako da je projekt lahko šel naprej,« je poudaril župan in dodal, da bodo koristi ureditve protipoplavnih ukrepov imeli vsi občani, še posebej pa tisti, ki živijo na ogroženem področju. Veliko koristi pa bodo imeli zaradi na novo izgrajene obvoznice tudi prebivalci višje ležečih vasi, industrija in turizem.

Direkcija Republike Slovenije za vode je leta 2019 iz Kohezijskega sklada pridobila nepovratna sredstva Evropske unije v višini skoraj 18 milijonov evrov, preostali del investicije se bo investiral iz Sklada za vode Republike Slovenije.