Skoči do osrednje vsebine

Novela zakona o tujcih: zadostna sredstva za preživljanje za tuje študente

S strani tujcev, različnih izobraževalnih ustanov in študentskih organizacij smo v zadnjem času prejeli več vprašanj, povezanih s spremembami na področju dokazovanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija. V izogib različnemu razumevanju in tolmačenju spremenjenih zakonskih določb objavljamo pojasnilo.

Republika Slovenija je z novelo Zakona o tujcih v nacionalno zakonodajo prenesla Direktivo (EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.

Direktiva določa, da mora tujec v postopku izkazati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi bremenil sistem socialne varnosti države članice in zadostna sredstva za stroške povratka. Direktiva tudi določa vir sredstev, s katerimi tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje, in sicer:
- dotacije,
- podiplomske ali druge štipendije,
- veljavne pogodbe o delu,
- zavezujoče ponudbe za delo ali
- finančne zaveze v okviru organizacije s programom izmenjave učencev.

S sprejemom in začetkom uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih so začela veljati spremenjena določila 33. in 44. člena Zakona o tujcih. Ta med drugim določajo, s katerimi sredstvi lahko tujec izkazuje pogoj zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva, ki si jih tujec zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen povračila stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini, pri čemer se pri tujcih, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz namena študija, poleg navedenih sredstev dodatno upoštevajo tudi sredstva, ki jih prejme izobraževalna organizacija in nameni tujcu - tako imenovane dotacije).

Pogoj izpolnjevanja zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga študija je moral tujec izpolnjevati že pred uveljavitvijo novele Zakona o tujcih. Novela je spremenila način izkazovanja sredstev za tiste tujce (študente), za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Novela je namreč ukinila možnost, da tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje s pisno izjavo staršev, ki so ga po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. To pomeni, da bo lahko vsak tujec (študent), za katerega obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, glede na ukinitev možnosti dokazovanja s pisno izjavo staršev, zadostna sredstva izkazoval tudi s sredstvi, ki jih prejemata starša oziroma njegova zakonita zastopnika. Ob tem poudarjamo, da bo moral študent ob izpolnjeni predpostavki zakonske obveznosti preživljanja s strani staršev izkazati, da imajo starši zadostna sredstva za preživljanje zgolj za njegovo preživljanje, torej za preživljanje študenta, ki bo opravljal študij v Republiki Sloveniji. To pomeni, da pristojni organ ne bo preverjal, ali sredstva, ki jih prejema starš, zadostujejo za preživljanje vseh družinskih članov, temveč se bo v postopku ugotavljalo zgolj, če sredstva, ki jih ima starš osnovi prejemkov, ki jih prejema bodisi iz naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz kapitala in iz drugih virov bodisi s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za preživljanje študenta, in sicer mesečno v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.

Ker so morali tuji študenti že do sedaj za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje izkazati pogoj zadostnih sredstev za preživljanje, novela zakona torej ne zaostruje pogojev za pridobitev dovoljenja, temveč le spreminja način njihovega izkazovanja.

Za študente, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, pa se način izkazovanja zadostnih sredstev ni spremenil, saj tak tujec že pred spremembo zakonodaje zadostnih sredstev ni mogel izkazovati s pisno izjavo staršev.