Skoči do osrednje vsebine

Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020–2025

Vlada RS je 3. 6. 2021 potrdila Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020–2025, za obdobje 2020–2022, ki je razdeljen na štiri vsebinske sklope, ki so hkrati tudi prednostna področja Programa za otroke 2020–2025. S tem programom si država prizadeva dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok.

Z Akcijskim načrtom za izvajanje Programa za otroke 2020–2025 so opredeljene ranljive skupine otrok, vključene v presečne oziroma horizontalne teme pri vseh programskih prednostnih področjih, s čimer se zagotavlja varovanje največjega interesa otrok.

Spremljevalni akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020–2025 obsega prednostna področja, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti za povečanje kakovosti življenja otrok in za vzpostavitev varovalnih dejavnikov za otroke iz socialno in ekonomsko šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih dejavnikov na področjih, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi, kot je na primer digitalno okolje.

V vsakem poglavju so opredeljeni cilji, ukrepi in kazalniki, finančni viri ter terminski načrt, ki so namenjeni spremljanju uresničevanja in doseganja rezultatov za navedena leta. Letne rezultate v sodelovanju z relevantnimi deležniki opredeljuje odgovorni nosilec, ki spremlja uresničevanje kazalnikov in doseganje načrtovanih rezultatov.

Za izdelavo strateškega dokumenta je minister, pristojen za družino, imenoval tudi Medresorsko delovno skupino za aktivnosti pri pripravi in izvajanju »Programa za otroke 2020–2025«, ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij ter drugih ustreznih deležnikov, ki celostno in obširno obravnavajo problematiko položaja otrok v RS.
V preteklem letu je epidemija novega koronavirusa močno posegla na različna področja družinske politike in s tem zelo spremenila način življenja otrok kot tudi njihovih družin. V Akcijskem načrtu so tako opredeljena tudi dodatna sredstva, namenjena različnim solidarnostnim dodatkom, kot so npr. za novorojence in ranljive skupine, sredstva, namenjena nabavi računalniške opreme za učence in dijake za zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja na daljavo, kot tudi sredstva za nabavo testov za samotestiranje učencev in dijakov itd.