Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

V današnjem uradnem listu bo objavljeno obvestilo o treh javnih razpisih iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (300.000 evrov) , »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo (741.000 evrov), ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (700.000 evrov).
Ribogojnica

Ribogojnica | Avtor: MKGP

Javni razpisi določajo pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odprt bo do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa.

Naložbe ukrepa »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«  bodo usmerjene v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, v nove obrate akvakulture ter v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Višina nepovratnih sredstev znaša 300.000,00 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo. Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja.

Naložbe ukrepa »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« bodo usmerjene v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, v nove obrate akvakulture ter v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Višina nepovratnih sredstev znaša 741.000,00 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo. Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter velika podjetja.

Naložbe ukrepa »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« bodo usmerjene v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Višina nepovratnih sredstev znaša 700.000,00 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo. Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev in so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.