Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 80. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 80. redni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (OP ESPR) za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z 22. julija 2015, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z 9. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168.

S spremembami uredbe se spreminja višina finančnih sredstev na ukrepu v skladu z zadnjo verzijo OP ESPR 2014-2020, ki je bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2020) 6268 z 9. septembra 2020 (iz 160.000 evrov na 260.000 evrov).

Glede na to, da se program zaključuje, se določa tudi natančen datum zaključka izvajanja operacij in predložitev zadnjega zahtevka za povračilo sredstev (to je 30. september 2023).

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020

Vlada je soglašala k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020, ki ga je na svoji 33. redni seji 10. marca letos 2021 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Vlada pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020 Državnemu zboru RS.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je poslovno leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 7.969.591 evrov. Izkazani presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.647.157 evrov bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije razporedil za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter za nakupe zemljišč v 10 kilometrskem pasu ob mejni črti ter naložbe v skladu s finančnim načrtom.