Skoči do osrednje vsebine

Sklenjen dogovor med vlado in sindikati odpravlja nekatere varčevalne ukrepe v javnem sektorju in prinaša administrativne razbremenitve

Minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja so danes pristopili k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Preostali sindikati javnega sektorja bodo k podpisu Dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pristopili do vključno srede, 2. junija 2021, s čimer bo omogočena uveljavitev aneksov in s tem višjih pravic za javne uslužbence že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij 2021.

Dogovor javnim uslužbencem med drugim prinaša višji regres za letni dopust za leto 2021, in sicer v višini 1.050 evrov (izplačano v dveh delih, 1.024 evrov 4. junija, preostanek v višini 26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. junijem), odpravo določenih varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki, bistveno spremembo prinaša pri načinu obračuna stroškov prevoza na delo in z dela – po novem se bo povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračunavalo na enak način –, dogovor pa prinaša tudi premik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih. Slednja dva ukrepa prinašata predvsem veliko administrativno razbremenitev.

»Dogovor, ki smo ga podpisali danes, je rezultat večmesečnega trdega usklajevanja. Pogajanja so bila intenzivna, marsikdaj tudi naporna a, to moram poudariti, korektna in v konstruktivnem vzdušju. Veseli me torej, da smo po desetih pogajalskih sejah prišli do dogovora, sprejemljivega tako za vladno kot sindikalno stran. Obema stranema, torej tako kolegicam in kolegom na vladni in na sindikalni strani, se za to na tem mestu iskreno zahvaljujem,« je po podpisu dogovora povedal minister Boštjan Koritnik, ki je kot vodja vladne pogajalske skupine uspešno pripeljal pogajanja do sklenitve dogovora.

Dogovor so doslej podpisali: Policijski sindikat Slovenije, Fides – Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV, Sindikat policistov Slovenije, Sors – Sindikat občinskih redarjev Slovenije, Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, Sindikat vojakov Slovenije, Konfederacija slovenskih sindikatov, Spukc – Sindikat zdravstva Slovenije, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J.

Podpisi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki sledijo sklenjenemu dogovoru, bodo potekali v prihodnjih dneh.

Podpisniki dogovora so se dogovorili tudi, da bodo nadaljevali s pogovori o vprašanju višine vrednosti plačnih razredih in o odpravi preostalih neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov.

Z dogovorom se torej uresničujeta tudi dva ukrepa Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo, katere član je tudi minister Koritnik, vodi pa jo mag. Ivan Simič, in sicer premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju, ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, s katero se odpravlja veliko nepotrebnega administriranja, hkrati pa se zagotavlja tudi enaka obravnava vseh javnih uslužbencev.

Podrobnosti iz dogovora

Regres za prehrano med delom se s 3,99 evrov zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znašajo 21,39 evra, medtem ko so prej znašala 16 evrov, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znašajo 10,68 evra. Ponovno se uvaja tudi dnevnico v trajanju od najmanj 6 do 8 ur, znaša pa 5,16 evra. 

Na področju solidarnostne pomoči se za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega dogovora in aneksov, zvišuje cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči, in sicer s 130 na 140 odstotkov minimalne plače. To pomeni, da ostaja višina solidarnostne pomoči enaka, se pa cenzus (trenutno določen v višini minimalne plače) za člane sindikatov, ki bodo podpisali aneks, zvišuje s 130 na 140 odstotkov minimalne plače, kar pomeni, da bo do solidarnostne pomoči upravičenih več zaposlenih v javnem sektorju. 

Terenski dodatek znaša še naprej 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur, kar posledično pomeni zvišanje terenskega dodatka, saj se zvišuje tudi višina dnevnice.

Jubilejne nagrade: višina in pogoji nagrade ostajajo enaki. Pomembno pri tem pa je, da se po novem za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Usklajevanje zneskov: višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Po novem se usklajujejo tudi vsi preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči), ki se do sedaj niso usklajevali, in sicer enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša namesto 18 in za nekatere primere 30 odstotkov, zdaj v vseh primerih 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela prinaša dogovor bistveno spremembo glede samega načina obračuna teh stroškov: po novem se povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračuna na enak način. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izračuna na podlagi razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot 2 kilometra. Po trenutni ureditvi pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov v višini stroškov javnega prevoza, kilometrina pa samo, kadar javni prevoz ni možen. Veljavni način povračila stroškov pomeni izjemno zapleten način in veliko administrativno obremenitev za vse kadrovske in računovodske službe v javnem sektorju. Po novem se izračun potnih stroškov za vse javne uslužbence izračunava zgolj na podlagi razdalje (kilometrine med krajem bivališča in krajem opravljanja dela). Povračilo stroškov kilometrine znaša za vsak kilometer 10 odstotkov cene neosvinčenega ne motornega bencina (trenutno 8 odstotkov) 95 oktanov, vendar ne manj kot 30 evrov, pri čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

  • za študente v višini 172 evrov mesečno (trenutno 97,54 evra);
  • za dijake v višini 86 evrov mesečno (trenutno 47 evrov).

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih: dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. To bo omogočilo sprotno obračunavanje plač.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov, torej prvič v zgodovini v javnem sektorju – kar pa je sicer običajno v zasebnem sektorju – več kot je znesek minimalne plače, kar je sicer minimum v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Na podlagi dogovora bodo vlada in sindikati javnega sektorja sklenili anekse k kolektivnih pogodbam za negospodarske dejavnosti, ki se bodo uporabljali za obračun stroškov po novem od vključno 1. junija 2021 dalje.