Skoči do osrednje vsebine

Za lesnopredelovalni center načrtujemo 7 milijonov evrov spodbude

Vlada je sprejela sklep, s katerim v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 proračuna uvrsti nov projekt, ki izhaja iz skupine projektov za dodeljevanje spodbud za investicije, in sicer gre za Lesnopredelovalni center v Loški dolini.

Pot pod krošnjami, Rogla

Pot pod krošnjami, Rogla | Avtor Mediaspeed, foto Nejc Fon

Investicija vzpostavitve visokotehnološkega lesnopredelovalnega centra v Loški dolini se nanaša na širitev zmogljivosti gospodarske družbe, s čimer želi prejemnik spodbude postati vodilno podjetje v lesnopredelovalni dejavnosti v centralnem delu Evrope. Investicija bo povezala in vključevala celotno gozdno-lesno verigo ter dele vrednostne verige gradbene industrije.

Vrednost investicije in upravičenih stroškov znaša 27,2 milijona evrov (brez DDV), od tega je 22,6 milijonov evrov (brez DDV) namenjenih za investicijo v stroje in opremo, 4,6 milijonov evrov (brez DDV) pa v proizvodne hale. Za investicijo so iz proračunskih sredstev predvidena nepovratna sredstva do skupne višine 7,2 milijona evrov. Investicija se je začela izvajati 1. januarja letos, zaključek pa je predviden 31. decembra 2022.

Najkasneje v treh letih po zaključku investicije bo ustvarjenih in zapolnjenih vsaj 76 novih delovnih mest, od tega 11 visokokvalificiranih. Po izvedeni investiciji v širitev zmogljivosti bo poraba električne energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšana za 11,27%. Pri proizvodnji proizvoda in pripravi toplote oziroma hladu pa za ogrevanje proizvodnih in poslovnih prostorov v gospodarski družbi ne bodo uporabljali fosilnih goriv.

Gospodarska družba sledi usmeritvam trajnostne naravnanosti, vključuje se v krožne gospodarske verige in svoje aktivnosti usmerja v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, nižanje ogljičnega odtisa, preprečevanje izpustov nevarnih snovi v zrak, vode in tla ter zmanjšuje posredni vpliv na okolje preko transporta z uporabo lastnih energentov (lesne biomase) in z izbiranjem okoljsko sprejemljivejših načinov transporta.

Za dodelitev finančne spodbude so izpolnjeni pogoji v skladu z ZSInv, Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo in Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju ukrepa »Subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo« z dne 18. decembra 2020.  Izdano je bilo tudi pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti investicije za sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe.