Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021

Vlada je danes sprejela zelo pomemben dokument in sicer Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. V letošnjem letu smo na ministrstvu posebno pozornost namenili področjem, ki so bila že pred epidemijo podhranjena, v zadnjem letu pa se je pomanjkanje na teh področjih le še bolj pokazalo. Skupni finančni učinki SD za leto 2021 znašajo dobrih 25 milijonov evrov v deležu Obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Za področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov se bo namenilo dodatnih 2,2 milijona evrov v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja

Strokovnjaki otroške in mladinske psihiatrije opozarjajo, da je epidemija povzročila tako veliko povečanje števila otrok in mladostnikov z urgentnimi duševnimi motnjami, da na obstoječih oddelkih v državi ne zmorejo več zagotavljati urgentne bolnišnične obravnave vsem otrokom in mladostnikom, ki jo potrebujejo. Pogosto so posteljne kapacitete na pedopsihiatričnih oddelkih po vsej Sloveniji presežene, zato so otroci/mladostniki hospitalizirani na odraslih psihiatričnih oddelkih, kar je nedopustno. Za namen povečanja dostopnosti do urgentnih obravnav otrok in mladostnikov se povečuje število timov specialistične pedopsihiatrije v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana za dva tima in zagotavlja 120 dodatnih primerov Psihiatrični kliniki Ljubljana (dodatne posteljne kapacitete).

Širi se tudi program v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (dodatnih 6 timov) in v Zavod Dornava (za dodatnih 6 primerov). Zavod se sooča z izrazito zaostreno problematiko na področju obravnave otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju z dodanimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami.

Poleg navedenega se uvaja plačilo po realizaciji v dejavnosti pedopsihiatrije

Za širitve na primarni ravni se namenja 2,1 milijona evrov

Glede na težave z dostopnostjo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti se vse nerealizirane širitve timov splošne ambulante ter otroških in šolskih dispanzerjev, ki so bile dogovorjene v Splošnem dogovoru 2020, vključijo v Splošni dogovor 2021.

Uvaja se tudi obveznost opredeljevanja splošnih zdravnikov v ambulantah družinske medicine do obremenitve glavarinskih količnikov iz Priloge ZD ZAS, tako da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika.

Vzpostavlja se novih pet mobilnih paliativnih timov

V petih bolnišnicah se vzpostavljajo mobilni paliativni timi, s čimer bodo bolnišnice po območnih enotah zagotovile lajšanje težje obvladljivih simptomov napredovale bolezni in izvajanje invazivnih posegov v domačem okolju. Bolnišnice bodo zagotavljaje dve ambulanti in hišne obiske. Finančne posledice za ZZZS letu 2021 znašajo 1,8 mio eur.

Nove cene storitev zdravljenja COVID-19

Določene so nove, nižje cene za storitve zdravljenja bolezni COVID-19. Cene temeljijo na podatkih UKC Ljubljana in UKC Maribor, upoštevajoč strokovne normative dela zdravnikov. ZZZS bo v drugi polovici leta 2021 izvedel ponoven preračun cen bolnišničnih zdravljenj bolezni COVID- 19 za zdravljenja brez zapleta, z zapletom in z ventilatorjem na podlagi dejanskih stroškov izvajalcev. V primerjavi s cenami, določenimi v Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, se predlagane cene znižujejo,

Nove cene so :

 • Pred 1. 1. 2020 je bilo zdravljenje bolezni Covid brez zapleta 8.000 eur, po 1. 1. 2021 3.523 eur,
 • pred 1. 1. 2020 je bilo Zdravljenje bolezni Covid z zapleti 16.001 eur, po 1. 12. 2021 6.301 eur,
 • pred 1. 1. 2020 je bilo Zdravljenje bolezni Covid z ventilatorjem 46.833 eur, po 1. 1. 2021 37.924 eur.

Kljub znižanju so nove cene za COVID storitve še vedno za 34 odstotkov višje od cen za zdravljenje ostalih virusnih obolenj (gripa, zapleti pri gripi, ventilator). 

Določen je nov normativ na področju Nege III

Glede na dejanske kadrovske potrebe v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle in je uveljavljen prvi korak pri določitvi novih kadrovskih normativov na področju zdravstva, in sicer je določen nov normativ na področju Nege III z namenom zaposlitve nujno potrebnih tehnikov zdravstvene nege oziroma bolničarjev. Finančni učinek predloga znaša 4,4 mio eur.

 Pomembnejše vsebine predlaganih sprememb Splošnega dogovora so še:

 • Upoštevanje višine regresa za letni dopust za javne uslužbence skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti z dne 10.7.2020 (3,8 mio eur v 2021):
 • upoštevanje višine premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja kot izhaja iz Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (1,2 mio eur v 2021);
 • upoštevan je dodatek za dvojezičnost (0,85 mio eur v letu 2021);
 • širitev cepljenja s cepljenjem dečkov v 6. razredu proti HPV (223 tisoč eur v letu 2021);
 • nov model plačevanja izvajalcev specialistične zunajbolnišnične otorinolaringološke storitve, ki jih stimulira k skrajševanju čakalnih dob in števila čakajočih za prve - preglede (brez finančnega učinka v 2021);
 • prilagoditev standardov skladno z dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege iz maja 2019 (1,98 mio eur v letu 2021) in
 • sprememba načina financiranja referenčnih ambulant.

Z vidika novosti, ki pomembno razširjajo obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zlasti pri medicinskih pripomočkih, bi rad omenil še sredi meseca marca sprejeta pravila OZZ.

Širitev pravice do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje;

 • Nova medicinska pripomočka: ortopedski čevlji in spone po Ponsetijevi metodi;
 • pravica do novega pogona za voziček na ročni pogon;
 • sočasni pravici do sobnega dvigala in dvigala za kopalnico, brez medsebojnega izključevanja;
 • širitev pogojev do zaščitne čelade tudi na odrasle osebe;
 • novi medicinski pripomoček: testni trakovi za določanje beljakovin v urinu;
 • novi medicinski pripomoček za hranjenje ter dajanje olja in zdravil;
 • novi medicinski pripomoček: izkašljevalnik in potrošni material za izkašljevalnik;
 • senzorji za pulzni oksimeter za lepljenje na kožo;
 • ušesni vložki za slušni aparat;
 • določena je nova vrsta medicinskega pripomočka, sodobnejša, inzulinska črpalka z zaprto zanko; 
 • spremenjeni so pogoji za senzor in oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze in
 • širitev pravice do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje.