Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 78. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 78. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 se spreminja zaradi ustrezne prilagoditve postopkov pregledov na kraju samem za površine in živali in kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo zaradi pandemije covid-19, ki v državah članicah povzroča težave pri izvajanju pregledov na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Gre za prilagoditev na izvedbeno Uredbo Komisije 2021/725/EU, ki dovoljuje odstop od nekaterih členov uredbe Komisije 809/2014/EU zaradi epidemije covid-19.

Soglasje k prispevku Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2021

Vlada je soglašala s plačilom prispevka Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2021 v skupni višini 14.000,00 evrov.

V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki se Svetovalni sveti ustanovijo za vsako geografsko območje ali področja pristojnosti iz Priloge III k navedeni uredbi, med drugim za akvakulturo, Sredozemlje, kot tudi trge v povezavi z ribištvom. Možnost sodelovanja deležnikov ter predstavnikov Republike Slovenije v teh svetovalnih svetih je pomembna z vidika izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz skupne ribiške politike.

Svetovalni sveti lahko kot organi, katerih cilj je splošni evropski interes, zaprosijo za prispevek Unije. Komisija z vsakim svetovalnim svetom podpiše sporazum o prispevku h kritju stroškov svetovalnega sveta za delovanje. Evropska komisija za plačilo stroškov posameznega svetovalnega sveta pričakuje poleg tega tudi prispevek s strani zadevnih držav članic EU, ki s tem izrazijo interes za delovanje sveta. Ta prispevek za vsako posamezno leto za države članice opredeli posamezni svetovalni svet, znesek pa odseva obseg dela svetovalnega sveta v okviru skupne ribiške politike EU.