Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030

Urad vlade za narodnosti začenja z javno obravnavo osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030. Javna obravnava bo trajala od 25. 5. do 25. 6. 2021.

Na Uradu vlade za narodnosti, ki je koordinator priprave nacionalnega programa ukrepov za Rome, hkrati pa tudi nosilec nekaterih ukrepov v okviru svojih pristojnosti in nalog, smo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kulturo) pripravili osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 (NPUR 2021–2030).

Javna obravnava bo trajala od 25. maja do 25. junija 2021. Zainteresirano strokovno in splošno javnost vljudno vabimo k predložitvi pripomb, mnenj in predlogov na elektronski naslov urada: gp.un@gov.si.

Po koncu javne obravnave bo Urad vlade za narodnosti v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pregledal vse prejete pripombe, predloge in mnenja ter pripravil končni predlog dokumenta.

Osnutek NPUR 2021–2030 je programski dokument vlade, katerega namen je določiti glavne cilje in temeljne ukrepe za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti in njenih pripadnikov, za ustvarjanje pogojev za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti in njihovo opolnomočenje ter krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti v procesih za izboljšanje lastnega položaja ter doseganja polne vključenosti in enakosti v slovenski družbi v obdobju 2021–2030.

Osnutek NPUR 2021–2030 je nastal skozi dolgotrajen proces posvetovanja in sodelovanja s predstavniki romske skupnosti in vsemi tistimi institucijami in organizacijami, ki se na terenu, v okoljih, kjer Romi živijo, že vrsto let ukvarjajo z različnimi ciljnimi skupinami pripadnikov romske skupnosti ter na podlagi njihovih dosedanjih izkušenj in ugotovitev. Izhaja iz zavedanja o tem, da romska skupnost v Sloveniji ni enovita in da se njeni pripadniki v različnih okoljih lahko soočajo z zelo raznolikimi izzivi. Pristojni nosilci ukrepov bodo to resničnost in dejstvo poskušali v največji meri upoštevati v okviru svojih podrobnih področnih programov oziroma pri načrtovanju in izvajanju samih ukrepov.

Osnutek NPUR 2021–2030 gradi na izkušnjah preteklega obdobja in bo z nekaterimi že vzpostavljenimi in vpeljanimi ukrepi nadaljeval ter te ukrepe nadgradil, okrepil in/ali razširil. Ukrepi bodo usmerjeni tako v opolnomočenje pripadnikov romske skupnosti kot pripadnikov posebne manjšinske skupnosti kot tudi in predvsem v naslavljanje izzivov njihove socialne izključenosti, socialno-ekonomske prikrajšanosti in izpostavljenosti diskriminaciji ter anticiganizmu.

Namen osnutka NPUR 2021–2030 je določiti glavne cilje in ukrepe na prednostnih vsebinskih področjih v obdobju 2021–2030, s katerimi bodo ključni deležniki (tudi romska skupnost sama) zagotovili čim boljše pogoje, možnosti in spodbude za izboljšanje kakovosti življenja pripadnikov romske skupnosti in za razvoj skupnosti. Glavni dolgoročni strateški cilj NPUR 2021–2030 je zasledujoč cilje novega strateškega okvirja EU za Rome omogočiti in/ali prispevati k dejanski enakosti, vključevanju in udeležbi Romov do leta 2030.

Z namenom prispevanja k temu dolgoročnemu strateškemu cilju NPUR 2021–2030 zasleduje naslednje horizontalne in področne cilje novega strateškega okvirja EU za Rome.

Glavni horizontalni cilji:

  • boriti se proti anticiganizmu in diskriminaciji nad Romi ter ju preprečevati;
  • zmanjšati revščino in socialno izključenost ter zmanjšati razkorak med Romi in večinsko populacijo;
  • spodbujati udeležbo pripadnikov romske skupnosti preko opolnomočenja, sodelovanja in izgradnje zaupanja.

Glavni področni cilji:

  • povečati vključenost romskih otrok v kakovostno vključujočo predšolsko vzgojo in redno izobraževanje;
  • povečati vključenost pripadnikov romske skupnosti v programe za kakovostno in trajnostno zaposlovanje;
  • zmanjšati tveganje revščine in povečati socialno vključenost pripadnikov romske skupnosti ter povečati dostopnost socialnih storitev;
  • izboljšati zdravje Romov in povečati dejanski enak dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev;
  • povečati dejanski enak dostop Romov do ustreznih desegregiranih stanovanj in osnovnih storitev.