Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020

Javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 13. 11. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 30. 12. 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 500.000 evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 54 vlog, in sicer 41 vlog za sklop A, kjer so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so pridobila certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti) in 13 vlog za sklop B, kjer so upravičenci pravne osebe, ki so pridobile certifikat za vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Agencija je odločbe izdala po objavi Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 61/21), na podlagi katere je možna vložitev zadnjega zahtevka do 30. 6. 2025. Na podlagi te uredbe je bila vsem upravičencem, ki so izpolnjevali ustrezne pogoje, dana možnost vložitve zahtevka tudi v koledarskem letu 2024 in 2025.  

Agencija je za sklop A v maju že izdala odločbe 33 upravičencem in jim odobrila 13.459,90 evrov.

Po izdaji odločb za sklop A, je Agencija nadaljevala z izdajo odločb in za sklop B izdala odločbe, s katerimi je 13 upravičencem odobrila 67.202,00 evrov.

Vlagatelj je do podpore upravičen po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Vlagatelj vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, ki je določena v odločbi in skladno z opredeljeno višino sredstev posameznega zahtevka za izplačilo.

Za sklop B velja, da mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev pogoje glede pridobitve veljavnega certifikata in aktivnega kmeta izpolnjevati najmanj 90 odstotkov KMG iz seznama kmetijskih gospodarstev (KMG), za katere se je stranki odobrila podpora.