Skoči do osrednje vsebine

Objava odlokov zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19- v prireji govejega mesa in prireji drobnice

Konec naslednjega tedna je v Uradnem listu RS predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnega nadomestila v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 in finančnega nadomestila v pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Predvidena je objava odlokov za:

  • finančno nadomestilo v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021
  • finančno nadomestilo v pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021

Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva:

  • ki redijo govedo in so ga dali v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 oz. redijo drobnico ter izpolnjujejo pogoje iz odloka in naslednje zahteve:
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
  • na dan 31. 12. 2019 ne sme biti podjetje v težavah. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) bo zahtevo preverjala na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);
  • pri določitvi višine finančnega nadomestila Agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, številka 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona (podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem odloku na podlagi 116.člena)
  • oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 in v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco rejnih živali (velja za upravičence za finančno nadomestilo za drobnico).