Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku

Na ministrstvu za pravosodje si intenzivno prizadevamo za čim prejšnji začetek izvajanja strokovnega usposabljanja iz 452.b člena Zakona o kazenskem postopku. Ta določa posebno usposabljanje policistov, sodnikov, državnih tožilcev, poravnalcev in odvetnikov, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku.

Zaradi varovanja mladoletnikovih koristi in zagotavljanja minimalnih skupnih vsebin je vsebina izobraževanja vseh udeležencev natančneje opredeljena v pravilniku, ki ureja tudi trajanje in način izvedbe usposabljanja. Pravilnik bo začel veljati 13. 5. 2021, na Centru za izobraževanje v pravosodju pa so že pristopili k pripravi zasnove programov.

Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku  (pravilnik), je bil pripravljen na podlagi izhodišč, pri oblikovanju katerih smo v največji možni meri upoštevali tudi izkušnje ključnih deležnikov v postopku proti mladoletniku in izvajalcev strokovnega usposabljanja. Pravilnik določa okvirno vsebino programov prvega (osnovnega) in nadaljnjih (rednih) usposabljanj. Z njimi bodo udeleženci osvežili in poglobili svoja znanja, pridobili specializirana znanja, ter se seznanili z napredkom znanosti na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva, zlasti na področju pravic otrok, ustreznih tehnik opravljanja razgovora oziroma zaslišanja, otroške psihologije in sporazumevanja v jeziku, ki je prilagojen otroku, izvrševanja kazenskih sankcij za mladoletnike in razumevanja razvoja mladoletnika. Tako zasnovano usposabljanje pomeni pomemben prispevek k obravnavanju mladoletnikov na način, skladen z najnovejšimi spoznanji psihološke, penološke in drugih strok s področja obravnave mladoletnikov ter skladno z uveljavljenimi mednarodnimi standardi in smernicami za otrokom prijazno pravosodje.

Za strokovno usposabljanje sodnikov, državnih tožilcev in poravnalcev bo skrbel Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje, za usposabljanje policistov Ministrstvo za notranje zadeve, za usposabljanje odvetnikov pa Odvetniška zbornica Slovenije. Z namenom, da se za vse udeležence zagotavlja primerljiva kakovost usposabljanj, je predvidena tudi izmenjava informacij med izvajalci, zlasti glede programov strokovnih usposabljanj in predavateljev.

Prav tako je bistvenega pomena zagotavljanje multidisciplinarnosti. V ta namen bodo izvajalci strokovnih usposabljanj po predhodnem dogovoru medsebojno sodelovali pri njihovi izvedbi na način, da se zagotavlja prenos izkušenj med predstavniki iz različnih institucij in področij dela z mladoletnikom, torej iz sodstva, tožilstva, odvetništva, policije, s socialnega področja in drugih.

Zaradi velikega števila oseb, ki jim bo treba zagotoviti začetno usposabljanje, je predvideno triletno obdobje, v katerem bo izvedeno večje število osnovnih usposabljanj. Na ta način se jih bodo lahko udeležili vsi tisti, ki v postopkih proti mladoletnikom že sodelujejo, pa tudi novo zaposleni v tem času. V nadaljevanju pa se bodo osnovna in redna usposabljanja izvajala redno, glede na izkazane potrebe (nove zaposlitve, napredek na področju znanosti in drugo).

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 67/21 30. 4. 2021. S posebno ureditvijo strokovnega usposabljanja ministrstvo tudi implementira evropsko direktivo o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku. Gre za 20. člen Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016.